ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 85
083 01 Sabinov

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​S​B​-​O​S​Z​P​-​2​0​2​0​/​0​0​1​9​2​0​-​0​0​3​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ J​a​n​a​ Š​t​i​e​b​e​r​o​v​á​/​3​5​7​
03. 08. 2020
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“ Koncepcia rozvoja mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky - zaslanie oznámenia
Obstarávateľ, Mesto Sabinov v zast. Ing. Michal Repaský, primátor mesta, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, doručil dňa 24.7.2020 Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“ (neoddeliteľnú súčasť tvorí Koncepcia rozvoja mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky), ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako dotknutému orgánu zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predmetom zisťovacieho konania, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyzýva Mesto Sabinov ako obstarávateľa strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Súčasne všetky dotknuté obce žiadame, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho doručenia. Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia. Keďže Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie i na písomné stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, či sa strategický dokument má alebo nemá posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“ (neoddeliteľnú súčasť tvorí Koncepcia rozvoja mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky) je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v časti EIA/SEA.
Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
E-mail
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-SB-OSZP-2020/001920-003
Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov Obec Červená Voda, Červená Voda 28/28, 083 01 Červená Voda Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves Obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 Drienica Obec Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany Obec Jakubovany, Hlavná 24/13, 083 01 Jakubovany