Menu
Obec Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany

Potrebujem vybaviť

Ako postupovať pri vybavovaní na OcÚ:

 

Prisťahovanie do obce

Postup:
Občan na OcÚ dostane tlačivá:
- prihlasovací lístok na trvalý (prechodný) pobyt
- odhlasovací lístok z trvalého pobytu
- oznámenie zmeny trvalého (prechodného) pobytu pre REGOB
Tlačivá vyplní a odovzdá pracovníčke OcÚ.
Potrebné doklady:
- list vlastníctva k bytu (domu), prípadne súhlas vlastníka alebo nájomná zmluva
- platný občiansky preukaz prípadne cestovný pas

 

Odsťahovanie z obce

Postup:
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní. Občan, ktorý odchádza trvalo alebo dlhodobo žiť do zahraničia je povinný pred vycestovaním ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Potrebné doklady:
- platný občiansky preukaz

 

Uzavretie manželstva

Postup:
Snúbenci vyplnia a pred matrikárkou podpíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“.
Potrebné doklady:
- platné občianske preukazy, rodné listy
- ovdovelí predkladajú aj úmrtný list manžela (-ky)
- rozvedení predkladajú aj právoplatný súdne rozhodnutie o rozvode
- cudzinec predkladá: platný pas, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami. Ak sú doklady v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť preklad od súdneho prekladateľa.

 

Osvedčovanie podpisu

Postup:
Osvedčovanie podpisov sa vykonáva na obecnom úrade. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníčkou obecného úradu, ktorá podpis osvedčí. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom alebo pasom.
Ťažko chorý občan, ktorý potrebuje osvedčiť podpis, môže požiadať pracovníčku obecného úradu aby prišla osvedčiť podpis do jeho domácnosti. Osvedčovanie v takomto prípade je potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky.
Potrebné doklady:
- platný občiansky preukaz prípadne cestovný pas
Správny poplatok:
- 2 € za 1 podpis
- 4 € za 1 podpis mimo úradnej miestnosti

 

Osvedčovanie listiny

Postup:
Osvedčovanie odpisov a kópii listín obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už overená kópia. Nie je možné osvedčiť jednu stranu z celku samostatne. Treba osvedčiť celú listinu.
Potrebné doklady:
- platný občiansky preukaz prípadne cestovný pas
Správny poplatok:
- 2 € za 1 stranu A4

 

Chceme požiadať o dotáciu od obce (na činnosť, podujatie a pod.)

Postup:
Napíšete žiadosť o dotáciu, ktorá obsahuje názov organizácie, použitie požadovanej dotácie (rozpočet), kontaktné údaje a pečiatku organizácie. Originál žiadosti odovzdáte na OcÚ.
Žiadosť môže podať aj súkromná osoba alebo neformálne združenie občanov (napr. skupina mládeže). V tom prípade treba uviesť meno (mená), použitie požadovanej dotácie (rozpočet), kontaktné údaje a podpisy všetkých osôb.
Dotácia nebude poskytnutá subjektom, ktoré nemajú vyrovnané záväzky voči obci (zaplatené dane a poplatky, vyúčtovanú predchádzajúcu dotáciu apod.)
Potrebné doklady:
- schválené stanovy organizácie – kópia
- potvrdenie o pridelení IČO – kópia
- určenie štatutárneho zástupcu - kópia
- kópia dokladu o zriadení účtu v banke

 

Chcem si zaviesť samostatné vykurovanie v byte

Postup:
Občan, ktorý si chce zaviesť samostatné vykurovanie do bytu, musí doručiť na obecný úrad "Žiadosť o stavebné povolenie"
Potrebné doklady:
- zápis z hlasovania vlastníkov bytov
- predbežný súhlas od kominára
- list vlastníctva – úplný
- projekty – 2x
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Prešov k projektu
- rozhodnutie o ochrane ovzdušia – od obce
- správny poplatok (35,– € - položka 60c Zákon č. 145/1995 Z.z.)

Po zavedení samostatného vykurovania v bytu je potrebné doložiť na obecný úrad "Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia".
Potrebné doklady:
- stavebné povolenie
- správy o odborných prehliadkach a skúškach – plyn, komíny
- správny poplatok ( 25 € položka 62a Zákon č. 145/1995 Z.z.)

 

Ohlásenie drobnej stavby

Postup:
V prípade prístavby, nadstavby, udržiavacích prác, stavebných úprav (pri ktorých sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje do nosných konštrukcii) alebo prízemnej stavby o rozlohe do 25 m2 občan doručí na obecný úrad tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“.
Potrebné doklady:
- doklad o vlastníctve pozemku, stavby
- 2 x jednoduchý situačný náčrt
- jednoduchý technický popis stavby
- súhlas dotknutých osôb, posúdenia dotknutých orgánov
- správny poplatok ( 10 € položka 60a Zákon č. 145/1995 Z.z.)

 

Stavebné povolenie

Postup:
Občan musí doručiť na obecný úrad „ Žiadosť o stavebné povolenie“
Potrebné doklady:
- doklad o vlastníctve pozemku
- doklad o vlastníctve stavby
- kópiu katastrálnej mapy
- súhlas Obvodného pozemkového úradu Prešov (v prípade, ak je iný druh pozemku, na ktorom sa má realizovať stavba ako zastavané plochy)
- projektová dokumentácia (obsahuje: stavebné riešenie, statické posúdenie, protipožiarne zabezpečenie stavby a dokumentáciu prípojok)
- presné mená a adresy všetkých vlastníkov susedných pozemkov a stavieb (podľa evidencie v katastri nehnuteľnosti)
- meno a adresa projektanta
- meno a priezvisko stavebného dozoru
- správny poplatok (50,– € položka 60 Zákon č. 145/1995 Z.z.)

Po ukončení výstavby požiada občan na obecnom úrade o "Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia".
Potrebné doklady:
- stavebné povolenie
- geometrický plán – porealizačné zameranie stavby
- osvedčenie o stave nových komínov
- doklad o výsledkoch predpísaných skúšok elektroinštalácie
- doklad o výsledkoch predpísaných skúšok plynofikácie
- energetický audit (nie starší ako 10 rokov) – zoznam oprávnených osôb na energetickú certifikáciu je na www.sksi.sk
- správny poplatok (položka 62a Zákon č. 145/1995 Z. z.)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SMS info

 

SMS info
registrácia

Aktuálne počasie

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 19 °C
nedeľa 14. 7. mierny dážď 30/17 °C
pondelok 15. 7. slabý dážď 31/18 °C
utorok 16. 7. mierny dážď 34/19 °C

Anketa

Dátum a čas

Dnes je sobota, 13.7.2024, 1:58:18

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:24
TÝŽDEŇ:1855
CELKOM:432698