sarisske michalany

obec obcan samosprava navstevnik

obec  Aktuality
 Súčasnosť
 Symboly obce
 História
 Historické pamiatky
 Športová sieň slávy
 Čestní občania
 Fotogaléria
 Územný plán obce
 Mapa
 Partnerské obce
 Mapový informačný systém
 Voľby do NR SR 2016


thumb-1

thumb-1

thumb-1


Obec Šarišské Michaľany

Uvítacia lišta

Aktuality

12.2.2016 - Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Správy o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“ . Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 12.02.2016Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.


Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020


4.2.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 04.02.2016Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“, je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR.


http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-raznany-na-roky-


Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016 - 2023 (PDF)


3.2.2016 - Plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016

V sekcii Občan/Kalendár podujatí bol zverejnený Plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016 a Kalendárny plán akcií Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska – klub Šarišské Michaľany na rok 2016.3.2.2016 - Zápisnica zo VI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ/Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež/Zápisnice zo zasadnutí komisie – volebné obdobie 2014-2018 bola zverejnená zápisnica zo VI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže. Komisia na svojom zasadnutí rozhodla o poskytnutí dotácií podľa VZN č.07/2013 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Šarišské Michaľany a schválila plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016.2.2.2016 - Akčný plán obce Šarišské Michaľany na roky 2016-2017

Na XI. zasadnutí OZ konanom 28.01.2016 bol uznesením č. XI-6/2016 schválený Akčný plán obce Šarišské Michaľany na roky 2016-2017, ktorý je súčasťou realizačnej časti Programu rozvoja obce a je spracovaný na obdobie dvoch rokov (Formulár č. R6). Akčný plán je spracovaný podľa prioritných oblastí a obsahuje projekty s plánom realizácie na roky 2016 a 2017. Akčný plán je spracovaný pre tri oblasti a spolu obsahuje 29 aktivít: hospodárska oblasť obsahuje 8 aktivít, enviromentálna oblasť obsahuje 6 aktivít a sociálna oblasť obsahuje 15 aktivít.

Schválený akčný plán je zverejnený v sekcii Samospráva obce/Program rozvoja obce.2.2.2016 - Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený

Na XI. zasadnutí OZ konanom 28.01.2016 bol uznesením č. XI-5/2016 schválený Rozpočet obce na rok 2016:

Rozpočet obce na rok 2016
Bežné príjmy
1 896 647
Bežné výdaje
1 459 085

Kapitálové príjmy
0
Kapitálové výdaje
80 000

Príjmové finančné operácie
0
Výdajové finančné operácie
153 610
Prebytok rozpočtového hospodárenia
203 952


Schválený rozpočet so všetkými prílohami je zverejnený v sekcii Samospráva obce/Hospodárenie obce/Rozpočet obce/ Schválený rozpočet obce (podľa rokov)/ Rozpočet obce 2016


2.2.2016 - Uznesenia z XI. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z XI.OZ zo dňa 28.01.2016

Oznámenie o nepodpísaní uznesenia č.XI-17/2016 zo dňa 28.01.201629.1.2016 - Fotogaléria z odovzdávanie hasičského vozidla

V mesiaci december 2015 bolo po oprave do prevádzkyschopného stavu slávnostne odovzdané hasičské vozidlo CAS 32 T815 miestnemu dobrovoľnému hasičskému zboru. Udalosť je zdokumentovaná v priloženej fotogalérii.28.1.2016 - Výberové konania pre Národný projekt Terénna sociálna práca I (NP TSP I)

Obec Šarišské Michaľany vyhlásila výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície terénneho sociálneho pracovníka v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční 16. februára 2016 o 13,00 hod. na obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11. februára 2016.

Výberové konania pre Národný projekt Terénna sociálna práca I (NP TSP I)


21.1.2016 - Zápisnica z vyhodnotenia cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 9 ods. 9 bola zverejnená Zápisnica z vyhodnotenia cenovej ponuky:

Výber dodávateľa na Realizáciu elektrickej prípojky ku konvektomatu pre školskú jedáleň
21.1.2016 - Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutí

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené zápisnice zo zasadnutí komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve:

- zápisnice zo zasadnutí Finančnej komisie správy obecného majetku a rozvoja obce

- zápisnice zo zasadnutí Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež

- zápisnice zo zasadnutí Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie


20.1.2016 - XI. zasadnutie OZ – štvrtok 28.01.2016 o 17,00 hod.

XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 28.01.2016 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. 
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)20.1.2016 - Zloženie okrskových komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


V sekcií Aktuality/Voľby do NR SR 2016 bolo zverejnené Zloženie okrskových komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
15.1.2016 - Oznámenie o Správe o hodnotení  strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s 11 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obce informuje verejnosť o Správe o hodnotení  strategického dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 15.01.2016

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedená Správa o hodnotení  strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“ je zverejnená na webovom sídle MŽP SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-presovskeho-samospravneho

Správa o hodnotení strategického dokumentu RIUS PSK


14.1.2016 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2016


7.1.2016 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany

V rámci publicity projektu obec Šarišské Michaľany zverejňuje hlavné informácie o projekte:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany

thumb-1


5.1.2016 - Dochádzka poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva

V priloženej tabuľke uvádzame prehľad o dochádzke poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období – za mesiac december 2014 a za celý rok 2015. V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia OZ a v roku 2015 sa uskutočnilo osem zasadnutí OZ. Prehľad je spracovaný s percentuálnym vyhodnotením účasti. Účasť poslancov na zasadnutiach OZ za jednotlivé roky je uvedená v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Dochádza poslancov na zasadnutia OZ.

Dochádzka poslancov za rok 2015


Archív aktualít