sarisske michalany

obec obcan samosprava navstevnik

obec  Aktuality
 Súčasnosť
 Symboly obce
 História
 Historické pamiatky
 Športová sieň slávy
 Čestní občania
 Fotogaléria
 Územný plán obce
 Mapa
 Partnerské obce
 Mapový informačný systém

Obec Šarišské Michaľany

Uvítacia lišta Aktuality

27.07.2015 - Uznesenia zo VII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia_zo VII.OZ_zo dňa 24.07.2015 (PDF)


21.07.2015 - VII. zasadnutie OZ – piatok 24.07.2015 o 19,00 hod.

VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 24.07.2015 o 19,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


20.07.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie

„Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 20.07.2015

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko o strategickom dokumente územnej samosprávy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“ na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia. Konzultácie je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj (PDF)


09.07.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky - predmet zákazky: „Vysprávky stropov, stien a maľby obradnej siene v Dome smútku v Šarišských Michaľanoch“

Obec Šarišské Michaľany, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona o predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác nie bežne dostupných na trhu s názvom: „Vysprávky stropov, stien a maľby obradnej siene v Dome smútku v Šarišských Michaľanoch“

Lehota na predloženie ponuky: 20.07.2015 do 12,00 hod.

Výzva na predloženie ponuky DS Š.Michaľany výsprávky stropov, stien a maľby obradnej siene (PDF)
Výkaz výmer (PDF)
Výkaz výmer (DOC)


07.07.2015 - Výzva na predloženie ponuky - predmet zákazky: „Výmena okien a dverí v Dome smútku v Šarišských Michaľanoch“

Obec Šarišské Michaľany ako verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní predmetnej zákazky vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 9 ods. 9 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Lehota na predloženie ponuky: 15.07.2015 do 12,00 hod.

Výzva na predloženie ponuky (PDF)
Rozmery a počty jednotlivých okien a dverí (PDF)


06.07.2015 - „Výroba a sklad infúznych roztokov“ - zámer

Navrhovateľ IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany doručil Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie zámer navrhovanej činnosti „Výroba a sklad infúznych roztokov“ Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti „Výroba a sklad infúznych roztokov“ Podľa § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 06.07.2015

Verejnosť môže nahliadnuť do zámeru navrhovanej činnosti „Výroba a sklad infúznych roztokov“ na tunajšom obecnom úrade.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja (PDF)


03.07.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“ Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 03.07.2015

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia). Konzultácie je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja (PDF)


03.07.2015 - Program rozvoja obce Šarišské Michaľany

Na VI. zasadnutí OZ konanom 26.06.2015 bol uznesením č. VI-6-1/2015 schválený Zámer spracovania Programu rozvoja obce Šarišské Michaľany. Na obecnom webovom sídle bol v sekcií Samospráva zriadený nový priečinok s názvom Nový Program rozvoja obce, do ktorého budú postupné umiestňované materiály súvisiace s prípravou nového Programu rozvoja obce Šarišské Michaľany. Počas spracovania bude do prípravy programu rozvoja zapojená verejnosť, ktorá bude môcť pripomienkovať a dávať návrhy k úprave a doplneniam jednotlivých častí programu rozvoja obce. O možnosti pripomienkovania spracovávaných materiálov bude verejnosť priebežne informovaná v Aktualitách na tomto webovom sídle. Dnes boli v priečinku Nový Program rozvoja obce zverejnené materiály:

• Čo je program rozvoja obce
• Zámer spracovania Programu rozvoja obce Šarišské Michaľany


01.07.2015 - Uznesenia z VI. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z VI. zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2015 (PDF)


30.06.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“ Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 30.06.2015

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“ príslušnému orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia). Konzultácie je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020 (PDF) (PDF)


30.06.2015 - Rozhodnutie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov“

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov“
V súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šarišské Michaľany, ako dotknutá obec informuje verejnosť o vydaní Rozhodnutie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov“

Rozhodnutie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov“ (PDF)


24.06.2015 - Informácia o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

V sekcii Samospráva/Podnety podľa zákona č. 307/2014 Z.z. bola zverejnená Informácia o  možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.


18.06.2015 - VI. zasadnutie OZ – piatok 26.06.2015 o 18,00 hod.

VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 26.06.2015 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)10.06.2015 - Zverejnenie zámeru – prenájom

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku budovy ZS a pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru DHOZ (PDF)


02.06.2015 - Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2014 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený záverečný účet obce za rok 2014.


20.05.2015 - Uznesenia z V. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z V. zasadnutia OZ zo dňa 14.05.2015


15.05.2015 - Zápisnica z IV. zasadnutia OZ 30.03.2015

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2015 bola zverejnená:
Zápisnica z IV. zasadnutia OZ 30.03.2015


15.05.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená:
Zápisnica z IV. zasadnutia finančnej komisie správy obecného majetku a rozvoja obce - 27.04.2015


07.05.2015 - opakované V. zasadnutie OZ – štvrtok 14.05.2015 o 17,00 hod.

Opakované V. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 14.05.2015 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Pôvodne zvolané V. zasadnutie OZ, ktoré sa malo konať 30.04.2015 sa neuskutočnilo z dôvodu, že OZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. V termíne v súlade s § 12 ods.7 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien je zvolané opakované V. zasadnutie OZ s tým istým programom. Materiály na rokovanie boli poslancom zaslané s pozvánkou na pôvodne zvolané zasadnutie OZ a sú zverejnené v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


06.05.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente – Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie „Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“
Oznámenie o strategickom dokumente „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja (PDF)


24.04.2015 - V. zasadnutie OZ – štvrtok 30.04.2015 o 17,00 hod.

V. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 30.04.2015 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


20.04.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z III. zasadnutia komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež - 08.04.2015


20.04.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.2 Šarišské Michaľany - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.2 Šarišské Michaľany“
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.2 Šarišské Michaľany (PDF)


10.04.2015 - Uznesenia z IV. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z IV. zasadnutia OZ zo dňa 30.03.2015 (PDF)


08.04.2015 - Programový rozpočet obce na rok 2015 bol schválený

Na IV. zasadnutí OZ konanom dňa 30.03.2015 bol uznesením OZ číslo IV-5/2015 schválený Programový rozpočet obce na rok 2015. Schválený rozpočet je zverejnený v sekcii Samospráva obce//Hospodárenie obce /Rozpočet obce/Schválený rozpočet obce (podľa rokov)/Rozpočet obce 2015


07.04.2015 - Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č.2 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O), ktorý bol schválený v roku 2010 a prvýkrát zmenený a doplnený v roku 2013. Prerokovanie zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O pre občanov Šarišských Michalian a zainteresované právnické osoby pôsobiace na území obce sa uskutoční 22. apríla 2015 (streda) o 15,00 hod na Obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch s výkladom spracovateľky územného plánu Ing.arch. Evy Mačákovej. Do dokumentácie návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch a na webom sídle obce v sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa.
Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Šarišské Michaľany (PDF)


31.03.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z 3. zasadnutia komisie finančnej správy obecného majetku a rozvoja obce – 23.03.2015


20.03.2015 - IV. zasadnutie OZ – pondelok 30.03.2015 o 17,00 hod.

IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 30.03.2015 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


19.03.2015 - Mapový informačný systém obce

Obecné webové sídlo bolo aktualizované o Mapový informačný systém geoportál Geosense. Geoportál je jednoducho ovládateľný mapový informačný systém, ktorý poskytuje svojim užívateľom efektívny nástroj k  zobrazeniu mapových podkladov a prístup k údajom z katastra nehnuteľností. Na geoportál sa dostanete po kliknutí na odkaz Mapový informačný systém.


17.03.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z 1.zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie - 12.03.2015


10.03.2015 - Zverejnenie zámeru – prenájom

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku v priestoroch NS z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zverejnenie zámeru DHOZ (PDF)


09.03.2015 - Zápisnica z III. zasadnutia OZ 16.02.2015

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2015 bola zverejnená:
Zápisnica z III. zasadnutie OZ 16.02.2015


04.03.2015 - Programový rozpočet na roky 2015 – 2017 zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh programového rozpočtu obce na roky 2015.


26.02.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z 2.zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce - 20.02.2015


23.02.2015 - Uznesenia z III. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2015 bolo zverejnené: Uznesenia z III. zasadnutia OZ zo dňa 16.02.2015


23.02.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z 1.zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce - 07.01.2015


10.02.2015 - OZNÁMENIE ZRIAĎOVATEĽA ZŠsMŠ VO VECI VÝKONU FUNKCIE RIADITEĽA ŠKOLY

Oznámenie zriaďovateľa ZŠsMŠ Šarišské Michaľany vo veci výkonu funkcie riaditeľa (PDF)


9.02.2015 - III. zasadnutie OZ – pondelok 16.02.2015 o 17,00 hod.

III. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 16.02.2015 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


7.02.2015 - Výsledky referenda

Výsledky referenda, ktoré sa uskutočnilo 07.02.2015

Výsledky referenda (text) (PDF)


5.02.2015 - Zasadnutia OZ - zápisnice zo zasadnutí

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2014 boli zverejnené:

zápisnica z I. zasadnutie OZ 04.12.2014

zápisnica II. zasadnutie OZ 16.12.2014


5.02.2015 - Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutí

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené:

zápisnica z 1. zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež, ktoré sa konalo 10.12.10.2014

zápisnica 2. zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež, ktoré sa konalo 13.01.10.2015

zápisnica z I. zasadnutie komisie pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný poriadok, ktoré sa konalo 15.12.2014


20.01.2015 - Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám podľa zákona č. 39/2013 Z.z

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo dnes zverejnené:
Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ) pre prevádzku „IMUNA PHARM – VÝROBA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV“ Jarkova 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, okres Sabinov a vydanie Stavebného povolenia pre stavbu „VÝROBA BFP – IMMODIN“

Zverejnenie stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


19.01.2015 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 - zverejnenie

Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 - zverejnenie V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2015


16.01.2015 - Zverejnenie zámeru – prenájom – ALIMED, s.r.o.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku v priestoroch ZS z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zverejnenie zámeru (text) (PDF)01.01.2015 - Vnútroorganizačné predpisy

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené:

- Pracovný poriadok OcÚ
- Organizačný poriadok OcÚ17.12.2014 - Uznesenia z II. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z II. zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2014 (PDF)


16.12.2014 - Vyhlásenie schválených VZN

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli vyhlásené:

- VZN č.03/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materské/ú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany a pre zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2015

- VZN č.04/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany

- VZN č.05/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany


12.12.2014 - Foto z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch,

ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2014
Foto


10.12.2014 - II. zasadnutie OZ – utorok 16.12.2014 o 17,00 hod.

Pozvánka (PDF)


5.12.2014 - Uznesenia z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ Šarišské Michaľany pre volebné obdobie 2014 – 2018 – zverejnenie

link: Uznesenia z I. zasadnutia OZ zo dňa 04.12.2014


27.11.2014 - Návrh VZN č.05/2014

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.05/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šarišské Michaľany


26.11.2014 - I. ustanovujúce zasadnutie OZ – štvrtok 04.12.2014 o 18,00 hod.

I. ustanovujúce. Zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 04.12.2014 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


26.11.2014 - Programový rozpočet na roky 2015 – 2017 zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh programového rozpočtu obce na roky 2015.


25.11.2014 - Návrh VZN č.04/2014

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.04/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany


25.11.2014 - Návrh VZN č.03/2014

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.03/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materské/ú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany a pre zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2015


16.11.2014 - Výsledky komunálnych volieb

Vo včerajších voľbách do orgánov samosprávy Obce Šarišské Michaľany bol za starostu obce zvolený:

Ing.Vincent Leššo

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Ing. Jaroslav Palčo
Karol Korinek
Ing. Marek Zborovjan
JUDr., Mgr. Ľubomír Jankura
Marián Radvanský
Ján Zimovčák
Ing. Vladislav Bajus
Ing. Magdaléna Bilská
Ing. Anton Mikloš

Výsledky hlasovania PDF


14.11.2014 - Dochádzka poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva

V súvislosti s končiacim sa volebným obdobím 2011 – 2014 v priloženej tabuľke uvádzame prehľad o dochádzke poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prehľad je spracovaný za jednotlivé roky s percentuálnym vyhodnotením účasti. Zároveň je v percentách uvedená účasť poslancov za celé volebné obdobie. Za toto volebné obdobie sa celkom uskutočnilo 32 zasadnutí obecného zastupiteľstva. V roku 2011 sa uskutočnilo desať zasadnutí, v roku 2012 sa uskutočnilo osem zasadnutí a v roku 2013 a 2014 to bolo po sedem zasadnutí.
link PDF


7.11.2014 - Výmena okien a dverí na budove nákupného strediska

Obec ako väčšinový spoluvlastník budovy nákupného strediska po rokoch rokúcich, keď sa do budovy neinvestovalo, našla finančné prostriedky na investíciu do budovy. Výmenou starých okien a dverí za nové plastové sa zhodnotia obecné priestory, ktoré obec prenajíma pre poskytovanie obchodných služieb.
foto


7.11.2014 - Rekonštrukcia parkoviska ukončená

Tohto týždňa bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia parkoviska. Nové parkovisko má 38 parkovacích miest a je chodníkom prepojené so Supermarketom COOP Jednota, čo by malo kupujúcim uľahčiť nákupy a zamedziť svojvoľnému parkovaniu áut na chodníkov a trávnikoch, najmä počas víkendových nákupoch.
foto


21.10.2014 - Detské ihriská

Na verejných obecných plochách boli zmontované a osadené tri detské ihriská. Dve ihriská sú na sídlisku a jedno pri kaštieli. Ihriská sú určené pre detí, tak im ich nezničme.
foto


21.10.2014 - Začala sa rekonštrukcia parkoviska

Minulý týždeň sa začala rozsiahla rekonštrukcia parkoviska. Nové parkovisko bude realizované celé zo zámkovej dlažby s prepojovacím chodníkom k Supermarketu COOP Jednota.
foto
projekt parkovisko


20.10.2014 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na uliciach Záhradná, Ružová,Hviezdoslavova a Štúrova bola ukončená. Súčasťou rekonštrukcie je aj realizácia dažďovej kanalizácie s vyústením do vsakovacích nádrží. V rámci rekonštrukčných prác bol zo zámkovej dlažby vybudovaný aj chodník na ulici Štúrovej“
foto - pôvodný stav foto - terajší stav


13.10.2014 - Oznámenie o začatí konania

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov“
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia - IMUNA PHARM (PDF)


10.10.2014 - Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku IMUNA PHARM
Výzva vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku IMUNA PHARM (PDF)


09.10.2014 - Finančná komisia - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica z 22. zasadnutia finančnej komisie, ktoré sa konalo 03.10.2014.
Zápisnica z XXII. zasadnutia finančnej komisie zo dňa 03.10.2014 (PDF)


07.10.2014 - Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2015

je možné podávať do 31.10.2014 Podľa § 6 ods. 1 VZN obce č.07/2013 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Šarišské Michaľany je možné žiadosti o dotácie predkladať na tunajší obecný úrad do 31. októbra 2014.
Vzor žiadosti na stiahnutie:
žiadosť (PDF)
žiadosť (RTF)
žiadosť (DOC)


07.10.2014 - Uznesenia z XXXII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z XXXII. zasadnutia OZ zo dňa 03.10.2014 (PDF)


07.10.2014 - OVS nebytové priestory v budove nákupného strediska - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove nákupného strediska.
OVS o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme budova NS (PDF)
OVS o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme špecifikácia priestorov (PDF)


03.10.2014 - Zoznam daňových dlžníkov k 30.06.2014

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré k 30.06.2014 dlžia obci na daniach viac ako 160 eur.
Zoznam dlžníkov - fyzické osoby k 30.06.2014 (PDF)
Zoznam dlžníkov - právnické osoby k 30.06.2014 (PDF)


03.10.2014 - FINANČNÉ ZDRAVIE OBCE PODĽA INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej obci hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku, a počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Celkového dlhu, Dlhovej služby, Záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, Okamžitej likvidity a Základnej bilancie. Za tri roky – sme zlepšili finančné zdravie obce o 4,2 bodu a z veľmi zlého finančného zdravia sme obec dostali na dobré finančné zdravie.
Finančné zdravie obce 2010-2013 (PDF)


03.10.2014 - Zoznam kandidátov na starostu a poslancov – vyhlásenie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu Obce Šarišské Michaľany (PDF)
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch (PDF)


26.09.2014 - 32. zasadnutie OZ – piatok 03.10.2014 o 17,00 hod.

32. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 03.10.2014 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


09.09.2014 - Zverejnenie zámeru - nájom - kotolňa ZŠsMŠ

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený zámer na nájom kotolne ZŠ pre SABYT, s.r.o. za účelom vybudovania kotolne.
Zverejnenie zámeru - nájom - kotolňa ZŠsMŠ (PDF)


09.09.2014 - Výročná správa obce Šarišské Michaľany za rok 2013 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená výročná správa obce za rok 2013 a správa nezávislého auditora.
Výročná správa obce za rok rok 2013 (PDF)
Správa nezáviského auditora (PDF)


05.09.2014 - Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby 2014 - informácie pre občanov (PDF)


28.08.2014 - OVS Predajňa mäso-údeniny - vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove nákupného strediska.
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov v NS (PDF)
Verejná obchodná súťaž - špecifikácia priestorov (PDF)


28.08.2014 - VZN 02/2014 - vyhlásenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo vyhlásené VZN 2/2014.
VZN 2/2014 - vyhlásenie (PDF)
VZN 2/2014 ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Šarišské Michaľany (PDF)


28.08.2014 - Finančná komisia - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica z 21. zasadnutia finančnej komisie, ktoré sa konalo 26.8.2014.
Zápisnica z 21. zasadnutia - 26.08.2014 (PDF)


20.08.2014 - 31. zasadnutie OZ - streda 27.08.2014 o 17,00 hod.

31. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na stredu 27.8.2014 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


29.07.2014 - VZN 02/2014

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN 02/2014, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území Obce Šarišské Michaľany.


25.07.2014 - Hudobný festival Freestyle Ride 2014

Druhý ročník hudobného festivalu Freestyle Ride sa uskutoční 25.-26. júla 2014 (piatok - sobota) v športovom areáli.
Plagát (PDF)


13.07.2014 - Komunálne voľby 2014

V sekcii Samospráva obce bola vytvorená rubrika Komunálne voľby 2014. Nájdete tam postupne všetky materiály, potrebné pre kandidátov aj voličov.


12.07.2014 - 30. zasadnutie OZ - pondelok 21.07.2014 o 17,00 hod.

30. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 21.7.2014 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


20.06.2014 - 29. zasadnutie OZ - piatok 27.06.2014 o 17,00 hod.

29. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 27.6.2014 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)
Prijaté uznesenia OZ 29/2014 (PDF)


09.06.2014 - Zverejnenie zámeru - predaj pozemkov

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli dnes zverejnené 3 zámery na predaj pozemkov.


04.06.2014 - Zasadnutie finančnej komisie - 3.6.2014

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola dnes zverejnená zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie, konaného 3.6.2014.


02.06.2014 - Záverečný účet obce Šar. Michaľany za rok 2013 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený záverečný účet obce za rok 2013.


30.05.2014 - 28. zasadnutie OZ - piatok 06.06.2014 o 17,00 hod.

28. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 6.6.2014 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


27.05.2014 - Výsledky volieb do EP

V sobotu 24.5.2014 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Výsledky hlasovania v našej obci:
Výsledky hlasovania (PDF)


12.05.2014 - Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2013

Obec Šar. Michaľany zverejňuje zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré k 31.12.2013 dlžia obci na daniach viac ako 160 eur.
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2013 - fyzické osoby (PDF)
Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2013 - právnické osoby (PDF)


05.05.2014 - Rozlúčka s Ing. Igorom Koziakom

V pondelok 5. mája 2014 sme sa rozlúčili s Ing. Igorom Koziakom, dlhoročnám obyvateľom a reprezentantom našej obce. Ing. Igor Koziak pracoval v podniku IMUNA a venoval sa športovej streľbe, v ktorej dosiahol vynikajúce výsledky. Najväčšie úspechy:
- Nositeľ titulov Majster športu a Majster ČSSR jednotlivcov
- 11 titulov majstra SR jednotlivcov
- 1 československý rekord jednotlivcov
- 5 slovenských rekordov jednotlivcov
- pôsobenie v streleckej extralige ČSSR (1979)
- držiteľ titulu Vzorný tréner
Okrem pozoruhodnej športovej dráhy sa venoval fotografii a neskôr aj úspešnému podnikaniu.
Odišiel vzácny človek. Česť jeho pamiatke.

Ing. I.Koziak       Ing. I.Koziak


05.05.2014 - Oznámenie o verejnom prerokovaní

Obec Šar. Michaľany oznamuje verejnosti, že termín verejného prerokovania navrhovanej činnosti „Výroba biofarmaceutických prípravkov – Immodin“ je 14.05.2014 (streda) o 15.30 v zasadačke obecného úradu za účasti navrhovateľa zámeru – spoločnosti Imuna Pharm a.s. a predstaviteľov rezortných a dotknutých orgánov.
Oznámenie o verejnom prerokovaní - „Výroba biofarmaceutických prípravkov – Immodin“ (PDF)


30.04.2014 - Úradná tabuľa - zverejnené dokumenty

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo dnes zverejnené vyhlásenie VZN 01/2014 o určení školského obvodu a vyhlásenie VOS na prenájom Domu smútku. V sekcii Komisie OZ bola zverejnená zápisnica z 18. zasadnutia finančnej komisie.
VZN 01/2014 - vyhlásenie (PDF)
VZN 01/2014 - text (PDF)
VOS DS - vyhlásenie (PDF)
VOS DS - špecifikácia priestorov (PDF)
Zápisnica z 18. zasadnutia - 22.04.2014 (PDF)


16.04.2014 - 27. zasadnutie OZ - piatok 25.4.2014 o 17,00 hod.

27. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 25.04.2014 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


31.03.2014 - Úradná tabuľa - zverejnené dokumenty

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený návrh VZN 01/2014 o určení školského obvodu a zámer na predaj pozemku pre trafostanicu firme VSD.
VZN 01/2014 - doložka k zverejneniu (PDF)
VZN 01/2014 - text (PDF)
Zverejnenie zámeru - predaj pozemku VSD (PDF)


31.03.2014 - Voľby prezidenta SR - 2. kolo

V prílohe nájdete výsledky hlasovania občanov obce v 2. kole volieb prezidenta SR.
Výsledky hlasovania - 2. kolo


26.03.2014 - Zber veľkoobjemového odpadu

V čase od 31.3. do 7.4.2014 sa v rámci jarného upratovania uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
Pristavenie kontajnerov - rozpis


19.03.2014 - Imuna chce budovať v Šarišských Michaľanoch výrobný pavilón

Spoločnosť Imuna Pharm, a. s., plánuje vybudovať výrobný pavilón za približne 9 miliónov eur. Začať stavať by sa malo v auguste, výroba v roku 2015. Firma tam chce vyrábať prípravok Immodin.
Denník Korzár - článok


18.03.2014 - Zverejnenie zámeru - predaj stavebného pozemku

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený zámer na predaj stavebného pozemku p. F.Rakašovi.
Zverejnenie zámeru (text) (PDF)


16.03.2014 - Voľby prezidenta SR - výsledky za obec - 1. kolo

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutočnilo v sobotu 15. marca. Výsledky za obec môžete nájsť na stránke Štatistického úradu SR (obvod Prešov, obec Šar. Michaľany):
ŠÚ SR - výsledky
Výsledky v obci (PDF)


13.03.2014 - Voľby prezidenta SR - informácie pre voličov

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 15. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 29. marca 2014.
Voľby sa konajú od 7:00 do 22:00 hod.
Voliť prezidenta môžu občania Slovenskej republiky, ktorí budú mať 15. marca najmenej 18 rokov a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky.
Ak volič vie, že v deň volieb nebude v mieste svojho trvalého bydliska, môže s voličským preukazom voliť v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. O vydanie voličského preukazu sa dá požiadať osobne; prostredníctvom splnomocnenej osoby, písomne alebo e-mailom.
V žiadosti volič musí uviesť svoje meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). V písomnej a v elektronickej žiadosti musí byť uvedená aj korešpondenčná adresa, na ktorú mu má obec voličský preukaz poslať. Obec pošle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk". Voliča, ktorému vydajú voličský preukaz, obec vyčiarkne zo zoznamu oprávnených voličov.


10.03.2014 - 26. zasadnutie OZ - uznesenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo bola zverejnená zápisnica z 26. zasadnutia OZ.
Uznesenie - text (PDF)


10.03.2014 - Finančná komisia - zasadnutie 4.3.2014

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie.
Zápisnica (PDF)


08.03.2014 - Tomáš Palko vo finále Red Bull Crashed Ice v Moskve

Vynikajúci úspech dosiahol v sobotňajšom finále Red Bull Crashed Ice v Moskve náš rodák Tomáš Palko, keď sa v konkurencii 300 pretekárov z celého sveta prebojoval do 60-členného finále, kde obsadil 29. miesto.
Doterajšie výsledky:
Helsinki - 57.
USA - 86.
Moskva - 29.
Posledný závod sa ide v Kanade 22.marca v Quebecku.
Red Bull Crashed Ice - web
Video - moskovská jazda 1 (MP4)
Video - moskovská jazda 2 (MP4)
Foto 1 (jpg)
Foto 2 (jpg)


05.03.2014 - Mimovládka nesúhlasí s výstavbou ZŠ v Ostrovanoch - list

Vo štvrtok 6.3.2014 sa má v Ostrovanoch konať zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude rokovať o pozemku na stavbu základnej školy. Obec má na stavbu 16-triednej ZŠ prisľúbených 400 000 eur. Stavbou školy by sa po mnohých rokoch vyriešilo denné dochádzanie 200 žiakov (od veku 6 rokov) do Šar. Michalian. Napriek tomu mimovládna organizácia "Poradňa pre občianske a ľudské práva" je proti výstavbe tejto školy.
List MVO ministrovi školstva (text) (PDF)


28.02.2014 - XXVI. zasadnutie OZ - piatok 7.3.2014 o 17,00 hod.

XXVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 07.03.2014 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


14.02.2014 - Zverejnenie zámeru - prenájom - kvetinárstvo

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku v priestoroch NS.. Zverejnenie zámeru (text) (PDF)


13.02.2014 - Pozvánka - 24.2.2014 - verejné prerokovanie zámeru "Zariadenie na zber alebo spracovanie odpadov z elektrozariadení prevádzka Šarišské Michaľany"

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená pozvánka na verejné prerokovanie zámeru "Zariadenie na zber alebo spracovanie odpadov z elektrozariadení prevádzka Šarišské Michaľany", ktorý podala firma H+EKO, s.r.o., Košice. Spišské nám. č.3.
Prerokovanie sa uskutoční v utorok 24.2.2014 o 13,00 hod v budove obecného úradu.
Pozvánka (PDF)


25.01.2014 - V Šarišských Michaľanoch postavia výskumné centrum za 25 miliónov

Denník Korzár, 24.1.2014 - V Šarišských Michaľanoch postavia výskumné centrum za 25 miliónov


07.01.2014 - Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2014 je možné podávať do 31.01.2014

Dňom 01.01.2014 nadobudlo účinnosť VZN obce č.07/2013 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Šarišské Michaľany.
Podľa §6,ods.1 tohto nariadenia žiadosti o dotácie pre rok 2014 sa môžu predkladať do 31. januára 2014.
Vzor žiadosti na stiahnutie:
Žiadosť (PDF)
Žiadosť (RTF)
Žiadosť (DOC)


07.01.2014 - Dochádzka 2011 - 2013

V pripojenej tabuľke nájdete prehľad o doterajšej dochádzke poslancov na zasadnutia OZ.
Dochádzka 2011 - 2013 (PDF)


16.12.2013 - VZN - vyhlásenie

Na stránke obce boli zverejnené štyri VZN, ktoré boli prijaté na dnešnom zasadnutí OZ.
Texty VZN nájdete v sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa.


13.12.2013 - XXV. zasadnutie OZ - pondelok 16.12.2013 o 18,00 hod.

XXV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 16.12.2013 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


06.12.2013 - XXV. zasadnutie OZ - piatok 13.12.2013 o 17,00 hod.

XXV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 13.12.2013 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


26.11.2013 - Návrh VZN 07/2013 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN 07/2013 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce Šarišské Michaľany.


22.11.2013 - Zariadenie na zber alebo spracovanie odpadov z elekrozariadení prevádzka Šarišské Michaľany - zámer

Navrhovateľ H + EKO, spol. s r.o., predložil zámer „Zariadenie na zber alebo spracovanie odpadov z elektrozariadení prevádzka Šarišské Michaľany“.
Tento zámer je prístupný občanom k nahliadnutiu na obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch v čase úradných hodín do 16.12.2013.


20.11.2013 - Programový rozpočet - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh programového rozpočtu obce na roky 2014 - 2016.


20.11.2013 - VZN 04, 05 a 06/2013 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené návrhy VZN 04/2013 (dane a poplatky za odpady), VZN 05/2013 (zápis do základnej školy) a VZN 06/2013 (dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení).


11.11.2013 - Voľby do VÚC - výsledky za obec Šarišské Michaľany

Výsledky volieb do VÚC, ktoré sa uskutočnili v sobotu 9.11.2013. Mená kandidátov sú v abecednom poradí.
Výsledky volieb do VÚC za obec Šarišské Michaľany (PDF)


31.10.2013 - VZN 03/2013 - zmeny územného plánu obce - vyhlásenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené VZN 03/2013, prijaté na 24. zasadnutí OZ. VZN 03/2013 sa týka zmien v územnom pláne obce.


25.10.2013 - XXIV. zasadnutie OZ - štvrtok 31.10.2013 o 17,00 hod.

XXIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 31.10.2013 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


25.10.2013 - Vzácna návšteva v základnej škole

Dnes o 11,00 hod. navštívili základnú školu predstavitelia veľvyslanectiev USA - p. Jamal A. Al-Mussawi (Bratislava), p. Sonnet Frisbie (Praha), p. Judit K. Lepušic (Belehrad), p. Jevgenij Todorov (Sofia) a tajomník veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Bratislave p. David Winkler.


04.10.2013 - VZN 03/2013 - zmeny územného plánu obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN 03/2013, týkajúci sa zmien v územnom pláne obce.


20.09.2013 - XXIII. zasadnutie OZ - piatok 27.09.2013 o 17,00 hod.

XXIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 27. septembra 2013 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


12.08.2013 - Začali opravy cesty na ul. Kpt. Nálepku

Dnes začali opravy asfaltového povrchu na ulici Kpt. Nálepku. Poškodené časti budú vyrezané a nahradené vrstvou nového asfaltu.


07.08.2013 - Freestyle ride - hudba, hudba, hudba...

V piatok 16. augusta o 20:30 hod. sa v areáli futbalového ihriska uskutoční jednodňový festival Freestyle Ride. Vystúpia kapely rôznych žánrov.
Plagát malý
Plagát veľký (30x42 cm)


25.07.2013 - Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo dnes zverejnené oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe so súpisným č. 24 – budova Domu smútku v Šarišských Michaľanoch.


03.07.2013 - Zmeny a doplnky Územného plánu obce

Obec Šarišské Michaľany v zmysle ustanovení §18 ods.(4) a §30 ods.(1) stavebného zákona zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov územného plánu obce. Prerokovanie návrhu zmien s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 29.júla 2013 (pondelok) o 13.00 hod. na obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch.
Dokumentácia zmien je k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa.


02.07.2013 - Finančné zdravie obce je hodnotené kladne (INEKO - 2012)

Inštitút INEKO poskytuje verejnosti prehľadné informácie o hospodárení všetkých slovenských miest, obcí a VÚC. Čerstvo boli na portál doplnené údaje za rok 2012 (prebraté od Ministerstva financií SR).
Hodnotenie finančného zdravia obce Šarišské Michaľany sa v porovnaní s rokom 2011 (vtedy celkové skóre obce bolo –1,9. čo znamenalo zlé finančné zdravie) posunulo pozitívnym smerom a dnes finančné zdravie obce vykazuje hodnotu +0,9, čo je dostatočné finančné zdravie.
Obec sa dostala z červených na zelené čísla a za rok sa finančné zdravie obce zlepšilo o 2,8 bodu.
V priložených tabuľkách je pre porovnanie uvedené celkové skóre obce za rok 2011 a za rok 2012 spolu s hlavnými a ostatnými indikátormi za rok 2012.
Finančné zdravie obce 2012 - text (PDF)
Celkové skóre 2011 (png)
Celkové skóre 2012 (png)
Hlavné indikátory 2012 (png)
Ostatné indikátory 2012 (png)
Profil obce Šarišské Michaľany - INEKO
Portál INEKO


21.06.2013 - Nový asfaltový koberec na hlavnej ceste

Na ceste prvej triedy bol včera položený nový asfaltový koberec. Ide o posledný úsek stavby "Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne".
„V miestach priechodov pre chodcov sa nainštalujú aktívne LED dopravné gombíky upozorňujúce na prítomnosť chodca na priechode, merače rýchlosti, teploty vzduchu a vozovky.“ informovala Zuzana Hromcová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest. Opravovaný úsek Veĺký Šariš - Šarišské Michaľany má dĺžku 7,2 km.
Foto 1     Foto 2     Foto 3


21.06.2013 - XXII. zasadnutie OZ - piatok 28.06.2013 o 17,00 hod.

XXII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 28. júna 2013 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


11.06.2013 - Rekonštrukcia cesty ukončená. Ďalšie ulice budú nasledovať.

Bola ukončená rekonštrukcia cesty, spájajúcej ulicu Kpt. Nálepku so Štúrovou ulicou. Zároveň bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu ulíc a chodníkov ulice Záhradná, Ružová, Hviezdoslavova, Štúrova, vrátane dažďovej kanalizácie.
Foto 1 - pôvodný stav cesty     Foto 2 - cesta po rekonštrukcii


04.05.2013 - XXI. zasadnutie OZ - piatok 07.06.2013 o 17,00 hod.

XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 7. júna 2013 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo. Na najbližšom zasadnutí sa bude okrem iného prejednávať štatút obce, úprava cien nájomného za nebytové priestory a odzneje aj informácia o pripravenosti investičných a rozvojových akcií na rok 2013 (ulice, detské ihriská, multifunkčné ihrisko,...).
Pozvánka (PDF)
Uznesenie (PDF)


03.06.2013 - Rekonštrukcia cesty pokračuje

Cesta, spájajúca ulicu Kpt. Nálepku so Štúrovou ulicou, dostala asfaltový koberec. Nasledovať bude chodník so zámkovou dlažbou.
Foto 1     Foto 2     Foto 3


01.06.2013 - Výročná správa a záverečný účet zverejnené

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa je zverejnená výročná správa a záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2012.


27.05.2013 - Stavebné konanie - oznámenie

Dňa 22.5. podala obec Šar. Michaľany žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Šarišské Michaľany - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov ulice Záhradná, Ružová, Hviezdoslavova, Štúrova + dažďová kanalizácia". Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania (PDF)


23.05.2013 - XXI. zasadnutie OZ - piatok 31.05.2013 o 17,00 hod.

XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 31. mája 2013 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo. Na najbližšom zasadnutí sa bude okrem iného prejednávať štatút obce, úprava cien nájomného za nebytové priestory a odzneje aj informácia o pripravenosti investičných a rozvojových akcií na rok 2013 (ulice, detské ihriská, multifunkčné ihrisko,...).
Pozvánka (PDF)


17.05.2013 - Rekonštrukcia cesty

Po minuloročnej rekonštrukcii chodníkov a autobusových zastávok pri hlavnej ceste sa začiatkom mája začala rekonštrukcia cesty, ktorá spája ulicu Kpt. Nálepku so Štúrovou ulicou. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 54 700,- €.
Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4


26.04.2013 - Zber veľkoobjemového odpadu

Od pondelka 29. apríla budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber veľkoobjemového odpadu podľa priloženého rozpisu:
Rozmiestnenie kontajnerov - rozpis


15.04.2013 - Panorámy obce

Panoramatické zábery na historické objekty v obci (kostol, kaštieľ, kaplnka...):
Kaplnka pri kaštieli


10.04.2013 - Územné konanie - oznámenie

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania, týkajúce sa rekonštrukcie miestnych komunikácií a ďažďovej kanalizácie na uliciach Záhradná, Ružová, Hviezdoslavova a Štúrova:
Oznámenie o začatí územného konania - miestne komunikácie (PDF)
Oznámenie o začatí územného konania - dažďová kanalizácia (PDF)


04.04.2013 - XX. zasadnutie OZ - piatok 12.04.2013 o 17,00 hod.

XX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 12. apríla 2013 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Pozvánka (PDF)


25.01.2013 - XIX. zasadnutie OZ - piatok 01.02.2013 o 17,00 hod.

XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 01. februára 2013 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Pozvánka (PDF)


07.01.2013 - Na čo nezabudnúť v januári 2013

1. Daň z nehnuteľnosti
Kto nadobudol v roku 2012 nehnuteľnosť (pozemok, stavba) alebo nastala u neho akákoľvek zmena vo vlastníctve, je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na obecnom úrade najneskôr do 31.1.2013.
Ak si chcete v roku 2013 uplatniť úľavu na dani z nehnuteľnosti (ZŤP) je potrebné predložiť žiadosť najneskôr do 31.1.2013.

2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ak si chcete v r. 2013 uplatniť úľavu na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je potrebné predložiť žiadosť a hodnoverný doklad k úľave najneskôr do 31.1.2013.
Ak požiadate o úľavu v priebehu roka, je potrebné o túto úľavu požiadať do 30 dní od zmeny, najneskôr do 31.10.2013.


07.01.2013 - Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

V r. 2013 bude dňom vývozu komunálneho odpadu zo 110 litrových KUKA nádob štvrtok.


03.01.2013 - Zber separovaného odpadu v roku 2013 - rozpis

Prinášame vám rozpis zberu separovaného odpadu na rok 2013:
Termíny zberu (PDF)
Čo sa zberá (PDF)


31.12.2012 - Silvestrovská kapustnica - pozvánka

Starosta obce a Poľovnícke združenie Giraš-Dubina Vás pozývajú na „silvestrovskú kapustnicu“ 31.12.2012 o 23,00 hod. v záhrade pri kaštieli.


13.12.2012 - XVIII. zasadnutie OZ - nedeľa 16.12.2012 o 18,00 hod.

XVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na nedeľu 16. decembra 2012 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Zasadnutie sa neuskutočnilo v pôvodnom termíne z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov. Nové zasadnutie je zvolané s tým istým programom.
Pozvánka (PDF)


06.12.2012 - XVIII. zasadnutie OZ - štvrtok 13.12.2012 o 17.00 hod.

XVIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 13. decembra 2012 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Pozvánka (PDF)


06.12.2012 - Mikuláš pro kaštieli

Pozývame všetky deti a rodičov na stretnutie s Mikulášom, spojené s programom a rozsvietením vianočného stromčeka, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6.12. o 19,00 hod. na nádvorí kaštieľa.


23.11.2012 - XVII. zasadnutie OZ - piatok 30.11.2012 o 17.00 hod.

XVII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na 30. novembra 2012 (piatok) o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Pozvánka (PDF)


12.11.2012 - Preložka cesty - informácia

Podľa informácií z médií by sa mala preložka cesty (obchvat obce) začať budovať na jeseň 2013. Dokončenie je plánované na rok 2015.
Denník Korzár - Obchvat Sabinova by mali postaviť do konca roka 2015


23.10.2012 - Internetová stránka školy - informácia

Riaditeľ ZŠsMŠ oznamuje rodičom, že internetová stránka ZŠ sa v súčasnosti prerába a aktuálne informácie o škole nájdu na stránke www.zssarmich.edupage.org.
Po dokončení novej stránky bude fungovať adresa www.zssarmich.edu.sk.
Aktuálny web školy


05.10.2012 - XVI. zasadnutie OZ - piatok 12.10.2012 o 18.00 hod.

XVI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na 12. októbra 2012 (piatok) o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Pozvánka (PDF)


24.08.2012 - Detský domov - ako ďalej?

Ako reakciu na zaručené fámy, ktoré sa už vyše roka šíria po obci ohľadom ďalšieho využitia budovy a areálu DD Slon vydáva obec túto informáciu:
a) Veľkokapacitné detské domovy sa menia na domovy rodinného typu.
b) Podľa zákona nemá byť do konca roka 2012 pod jednou strechou viac ako 40 detí, ideálne nie viac ako 10 detí.
c) Sťahovanie DD Slon prebehne v dvoch fázach, prvá už beží.
d) Budova a pozemok je majetkom Slovenskej republiky, v správe DD Slon Šarišské Michaľany.
e) Štatutár DD Slon musí po vysťahovaní detí prehlásiť nehnuteľný majetok za prebytočný a ďalej s ním nakladať v zmysle zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu.

Jednotlivé kroky sú presne stanovené v zákone a obec do nich zasahovať nemôže.
1) V prvom kroku je správca povinný majetok písomne ponúknuť v ponukovom konaní rozpočtovým a príspevkovým organizáciam v regióne.
2) Ak o majetok neprejaví záujem žiadna rozpočtová alebo príspevková organizácia, je správca povinný vykonať osobitné ponukové konanie, ktoré sa zverejní v dennej tlači a v registri OPK na internete. Majetok sa ponúka za primeranú cenu, čo je cena podľa znaleckého posudku. Víťazom sa stáva ten, kto ponúkne najvyššiu cenu.
3) Ak ani po opakovanom osobitnom ponukovom konaní neponúkne žiaden záujemca primeranú cenu, ponúkne správca tento majetok obci, kde sa nachádza nehnuteľnosť, a to za 50% z primeranej ceny.
4) Ak obec do 30 dní neprejaví záujem, ponúkne sa majetok VÚC.

Podľa vyjadrenia správcu spôsob a termín naloženia s budovou a pozemkom DD Šarišské Michaľany zatiaľ nie je určený.
O ďalšom vývoji budeme informovať.


22.08.2012 - Finančné zdravie obce - aká je súčasná realita

V pondelok 20.8.2012 bol v denníku Korzár publikovaný článok o finančnom zdraví obcí v prešovskom regióne, ktorý vychádza z údajov zverejnených na internetovom portáli inštitútu INEKO. Hodnotenie finančného zdravia obce Šarišské Michaľany za uvedené obdobie 2008-2011 s celkovým skóre – 1,9, čo znamená zlé finančné zdravie
Finančné zdravie obce Šar. Michaľany za rok 2010 malo vo všetkých piatich posudzovaných indikátoroch mínusové hodnoty, pričom pri Celkovom dlhu, Dlhovej službe a Záväzkoch aspoň 60 dní po splatnosti to boli maximálne mínusové hodnoty.
Opatreniami v roku 2011 sa podarilo finančné zdravie obce zlepšiť v štyroch z piatich hodnotiacich zložiek, pričom pri Záväzkoch aspoň 60 dní po splatnosti, Okamžitej likvidite a Základnej likvidite dosiahla obec kladné hodnoty.
Porovnanie výsledkov dosiahnutých za rok 2011 s výsledkami za rok 2010 je v príložených tabuľkách..
Korzár - 20.08.2012 - Najzadlženejšou obcou v prešovskom regióne sú Šarišské Michaľany
Finančné zdravie obce predtým a dnes (PDF)
2010 - hlavné indikátory (PDF)
2010 - ostatné indikátory (PDF)
2011 - hlavné indikátory (PDF)
2011 - ostatné indikátory (PDF)


22.08.2012 - Krajina kolektorov

Denník Korzár si všíma kolektorové pole v katastri obce Ostrovany.
Korzár, 17.8.2012 - Krajina kolektorov pri Šarišských Michaľanoch


15.08.2012 - Vymenovanie riaditeľa ZŠsMŠ

Na základe víťazstva vo výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ Šarišské Michaľany bol včera starostom obce vymenovaný za riaditeľa školy Mgr. Jaroslav Valaštiak.


13.08.2012 - Koncert Majk Spirit - Nový človek show

V sobotu 18.8. od 22,00 hod. sa v areáli futbalového štadióna uskutoční koncert Majka Spirita - bývalého člena hip-hopovej formácie H16 a Zlatého slávika 2011.
Vstupné je 3€ na mieste, 2€ v predpredaji. Predpredaj je na obecnom úrade a v Starom humne.
Plagát (JPG)
Majk Spirit Hip-Hop (video)
Majk Spirit Hviezdy (video)


31.07.2012 - Máme zástupcu na OH v Londýne

Marián Džubák (30) zo Šarišských Michalian sa stará s mnohými zvukármi o kvalitný a bezchybný zvuk na olympijských hrách v Londýne. Zvučil i otvárací ceremoniál.
Korzár - 30.07.2012 - Východniar sa stará o zvuk na olympiáde


25.07.2012 - Nastavovanie obecného rozhlasu

OcÚ oznamuje občanom, že v 2. augustovom týždni bude prebiehať nastavovanie obecného rozhlasu a opravy nefungujúcich reproduktorov.
Občania, ktorí majú návrh na zmenu hlasitosti konkrétneho reproduktoru, prípadne na ich ulici rozhlas nefunguje vôbec, nech to ohlásia osobne, písomne alebo telefonicky na OcÚ alebo e-mailom na prednosta@sarisskemichalany.sk do 31.júla 2012.
V oznámení je potrebné uviesť:
- presnú polohu stĺpa (ulica, prípadne č. domu)
- druh závady (nefunguje, je príliš tichý/hlasný,...)
- meno a priezvisko, prípadne kontakt


23.07.2012 - Návšteva ministra poľnohospodárstva

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek navštívil hospodárov v našej oblasti, aby sa presvedčil, či aj tu úroda bude rovnako slabá, ako sa očakáva na juhu. Hospodári sa stretli s ministrom na farme Agrobain, patriacej Ing. Štefanovi Bačišinovi.
Korzár - 21.07.2012 - Na východe čakajú lepšiu úrodu pšenice


19.07.2012 - XV. zasadnutie OZ - štvrtok 26.07.2012 o 18.00 hod.

XV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na 26. júla 2012 (štvrtok) o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Pozvánka (PDF)


10.07.2012 - Výberové konanie na riaditeľa/-ľku ZŠsMŠ - vyhlásenie

Obec Šarišské Michaľanyv vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/-ka Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany.
Celý text (PDF)


06.07.2012 - Pri škole vyčíňali vandali

Obeťou vyčíňania vandalov sa stal žiacky vchod na základnej škole, kde neznáme osoby vytrhali zo stropu sieťku s farbou a poškodili parapetné dosky.
Poškodenie majetku bola nahlásené na políciu, prípad sa vyšetruje. Obecný úrad uvíta akúkoľvek informáciu, ktorá by pomohla k odhaleniu páchateľlov. Objekt školy bude osadený detektorom pohybu, svetlom a kamerou.
Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5     Foto 6


02.07.2012 - FRAGARIA CUP 2012 - 10. ročník

OŠFK a Obecný úrad Sarišské Michaľany Vás pozývajú na jubilejný 10. ročník futbalového turnaja FRAGARIA CUP 2012.
Turnaj začína v utorok 3.júla o 08.00 hod. otváracím zápasom OŠFK Šar. Michaľany - FC Brašov (Rumunsko).
V tento deň sa od 8.00 - 19.00 odohrá na štadione 8 stretnutí vo futbalových skupinách A aj B, vekovej skupiny U15. V oboch skupinách sa hrá systémom každý s každým, celkovo sa v kategorii U15 predstaví u nás 17 družstiev.
V dňoch 3.-6.7. sa na štadione "Za Torysou" odohrá 28 stretnutí. Okrem domáceho výberu OŠFK Š.Michaľany a ďalších slovenských družstiev na našom štadióne uvidíme futbalistov z ďalších 7 európskych krajín: Sokol Kyjev, Dobro Kyjev (Ukrajina), Grude(Bosna Hercegovina), Krosno (Poľsko), Arad, Bukurešť I, Bukurešť II, Brašov (Rumunsko), Ivantevka (Rusko), Alytus (Lotyšsko), Tartu (Estónsko).
Vstup na zápasy je zdarma.


29.06.2012 - Popoludnie pri kaštieli - nedeľa 1.7.2012

Popoludnie určené deťom bude v nedeľu od 15,00 hod. pri kaštieli.
Program:
- súťaže
- detské divadlo BABADLO (Prešov)
- detská diskotéka
Leták     Fotografie z akcie


28.06.2012 - Našiel sa pes

Našiel sa pes hnedej farby, Majiteľ alebo prípadný záujemca nech sa prihlási na obecnom úrade. Pes je priateľský, spoločenský.
Foto 1 (JPG)     Foto 2 (JPG)


22.06.2012 - XIV. zasadnutie OZ - štvrtok 28.06.2012 o 18.00 hod.

XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na 28. júna 2012 (štvrtok) o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Pozvánka (PDF)


22.06.2012 - Futbalový turnaj Old boys tímov

3. ročník futbalového turnaja Old boys tímov sa uskutoční v sobotu 23.06.2012 od 13:00 hod. v športovom areáli za účastí C.M.R. Slovakia, EKO SVIP s.r.o., FK Medzany a FK OLDBOYS Šar. Michaľany. Všetkých fanúšikov športu srdečne pozývame.
Plagát


22.06.2012 - TV dokument o obci

V sobotu 23. júna o 10:25 hod. na STV 2 bude odvysielaný dokument o našej obci z cyklu Encyklopédia obcí Slovenska. Premiéru mal 8. januára 2011.


12.06.2012 - Mladí futbalisti sa vrátili z Nemecka

V pondelok sa vrátili z turnaja U11 Champions Cup v nemeckom Versmolde žiaci OŠFK. Na turnaji sa zúčastnilo 27 družstiev z Nemecka, Holandska, Poľska, Srbska a Slovenska.
Fotogaléria


08.06.2012 - V nedeľu vyvrcholí futbalová sezóna

OŠFK Vás pozýva na vyvrcholenie futbalovej sezóny v nedelu od 14:30 hod. na futbalovom ihrisku.
14:30 - žiaci - rozhodujúci zápas o 1.miesto s Pušovcami
17:00 - seniori - rozhodujúci zápas o postup do V.ligy s Fričovcami
V pripade úspešnych výsledkov zástupcovia ObFZ Prešov odovzdaju našim mužstvám poháre za víťazstvo v súťaži.
12.6.2012 Foto z nedele:
Foto 1 (JPG)     Foto 2 (JPG)     Foto 3 (JPG)     Foto 4 (JPG)     Foto 5 (JPG)     Foto 6 (JPG)     Foto 7 (JPG)
Korzár 12.6.2012 - Šampanské striekalo v Šarišských Michaľanoch


06.06.2012 - Začala rekonštrukcia chodníkov

Tohto týždňa začala rekonštrukcia chodníkov okolo hlavnej cesty I/68. Budú obnovené chodníky a autobusové zastávky od Sabinovskej ulice po zastávky na sídlisku.
Foto 1 (JPG)     Foto 2 (JPG)     Foto 3 (JPG)     Foto 4 (JPG)


06.06.2012 - Futbalisti do 11 rokov cestujú do Nemecka

Dnes odchádzajú mladí futbalisti do 11 rokov na futbalový turnaj do nemeckého Versmoldu. Odchod autobusu je o 17.00 hod z parkoviska pri NS.
Foto 1 (JPG)     Foto 2 (JPG)     Foto 3 (JPG)     Foto 4 (JPG)    
Stránka turnaja:
U11 Champions Cup


06.06.2012 - Továreň na vakcíny mala byť v Šarišských Michaľanoch

Napriek tomu, že Imuna má vo výrobe vakcín 55 ročnú tradíciu a IMUNA Pharm ponúkla pozemky za 1 euro, továreň na protichrípkové vakcíny vybudovali v Malackách.
SME - 06.06.2012 - Fico možno stopne výstavbu tajnej továrne na vakcíny
HN - 06.06.2012 - Miliónová továreň je ohrozená
Pravda - 05.06.2012 - Tajná továreň na vakcíny už nie je tajná
SME - 01.08.2012 - Smer zabrzdil fabriku na vakcíny v Malackách


31.05.2012 - Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom obce, že pre odberné miesta - celá ul. Prešovská, ul. Michalská č.d. 1 až 40, Materská škola - bude v deň 15.6. od 10:50 hod. do 14:30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
V tejto súvislosti distribútor upozorňuje na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd.


27.05.2012 - Športové hry seniorov - 2. ročník

V sobotu 26. mája o 10,00 hod. sa v areáli materskej školy uskutočnil druhý ročník Športových hier seniorov.
Zúčastnilo sa 12 družstiev. Súťažilo sa v disciplínach hod kameňom na cieľ (muži), hod valčekom na cieľ (ženy), kop loptou do bránky, hod loptičkou na pyramídu plechoviek a beh so stolnotenisovou loptičkou v lyžici.
Fotografie z akcie


24.05.2012 - SME - Amnesty Slovensku vyčíta rozdeľovanie detí

SME - 24.5.2012


18.05.2012 - Deň matiek - pozvánka

Milé mamičky, vážení občania, pozývame Vás na program ku Dňu matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20.mája o 15,00 hod. v jedálni základnej školy. V programe vystúpia žiaci ZŠsMŠ, folklórna skupina Galunek a hostia zo Sabinova (František Hricko a Erika Vasočáková).
Tešíme sa na vašu účasť.
Fotografie z akcie:
Foto 1 (JPG)        Foto 2 (JPG)        Foto 3 (JPG)        Foto 4 (JPG)        Foto 5 (JPG)        Foto 6 (JPG)        Foto 7 (JPG)


18.05.2012 - Podpísaná zmluva na rekonštrukciu chodníkov

Na základe výsledkov verejného obstarávania bola dňa 14.5. podpísaná zmluva na predmet zakázky "Šarišské Michaľany - rekonštrukcia chodníkov pozdĺž cesty I/68" s firmou GEOMATAN, Lipany. Začiatok realizácie je do 14 dní po prevzatí staveniska, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň. Ukončenie realizácie je do 4 mesiacov. Cena za zhotovenie diela je 93 840,82 eur a bude vyplatená po odovzdaní a prevzatí diela.


16.05.2012 - Úspech na Majstrovstvách SR v stolnom tenise

Dve medaily pre Šarišské Michaľany získal na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise jednotlivcov v Senci Matúš ROBA. Úspešný bol vo dvojhre starších žiakov (strieborná medaila) a vo štvorhre (bronzová medaila).
Senec 2012 - 2. miesto (JPG)        Senec 2012 - 3. miesto (JPG)


20.04.2012 - 13. zasadnutie OZ - piatok 27.04.2012

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva starosta obce XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 27. apríla 2012 (piatok) o 18,00 hod. v obradnej miestnosti v budove kaštieľa.
Pozvánka (PDF)


19.04.2012 - Podané projekty na opravu športovísk

Na základe Výzvy zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o dotácie v zmysle VZN č. 15/2008v podala obec 3 žiadosti na rekonštrukciu športovísk: ihrisko za školou, ihrisko na sídlisku a oprava strechy nad stolnotenisovou herňou.


19.04.2012 - Verejné obstarávanie - otváranie obálok s ponukami

V piatok 13. apríla sa v zasadacej miestnosti OcÚ uskutočnilo otváranie obálok s ponukami firiem na rekonštrukciu chodníkov okolo cesty I/68.
Vestník verejného obstarávania


13.04.2012 - Bocianom sa nové hniezdo páči

Komín liehovaru s hniezdom, ktoré bol tradičnýmk domovom našich bocianov, bol zbúraný a tak dostali tieto chránené vtáky nový príbytok na stĺpe. Presťahovanie bolo úspešné a zdá sa, že nové hniezdo sa bocianom páči.
Bociany v novom hniezde (foto R.Sklenár)


13.04.2012 - Voľby člena rady školy za rodičov MŠ

Keďže na voľbách 3.4.2012 sa zúčastnilo iba 5 rodičov z MŠ, uskutoční sa ďalšie kolo volieb v pondelok 16.04.2012 o 16,30 hod. v budove MŠ. Ak bude v pondelok zástupca rodičov zvolený, bude možné ustanoviť Radu školy. Funkčné obdobie predchádzajúcej rady sa skončilo 7.4.2012.


10.04.2012 - Odstávka dodávky el. prúdu - Mlynská ulica

Podľa informácie VSE bude dnes odstávka dodávky el. prúdu na Mlynskej ulici v č.d. 1-16 a 24-30. Čas odstávky je od 7,50 hod. do 14,30 hod.


02.04.2012 - Vyhlásenie termínov volieb členov rady školy za rodičov MŠ a ZŠ

Poverený riaditeľ ZŠsMŠ oznamuje rodičom žiakov ZŠ a MŠ, že termín na podávanie návrhov na členov Rady školy pri ZŠsMŠ v Šarišských Michaľanoch je do 3.4.2012 do 12,00 hod. (kvôli vytlačeniu volebných lístkov).
Kandidáta môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov. Návrhy je možné doručiť na sekretariát ZŠ alebo na obecný úrad (podateľňa).
Voľby za rodičov MŠ sa budú konať 3. apríla (utorok) o 17,30 hod. v MŠ
Voľby za rodičov ZŠ sa budú konať 4. apríla (streda) o 17,00 hod. v ZŠ
Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutoční 4. apríla (streda) o 18,00 hod. v zborovni ZŠ
Tlačivo - návrh kandidáta na člena rady školy (PDF)
Tlačivo - súhlas s kandidatúrou (PDF)
Tlačivo - návrh kandidáta na člena rady školy (DOC)
Tlačivo - súhlas s kandidatúrou (DOC)


02.04.2012 - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE v spolupráci s OBVODNÝM LESNÝM ÚRADOM v Prešove O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 2.04.2012.
Plný text vyhlásenia (PDF)


02.04.2012 - Karate klub Sabinov - nábor nových členov

Karate klub Sabinov uvíta nových členov. Tréningy vedené skúsenými inštruktormi. Klub dosiahol mnoho vynikajúcich výsledkov.
Tréningy v telocvični ZŠ 17. novembra Sabinov.
Leták (PDF)


23.03.2012 - XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva

XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na 30. marca 2012 (piatok) o 17,00 hod. obradnej miestnosti OcÚ.
Pozvánka (PDF)


22.03.2012 - Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka a asistenta TSP

Výberové konanie sa uskutoční 16. apríla o 13,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Prihlášky možno podávať do 11. apríla 2012.
Výberové konanie - text (PDF)


21.03.2012 - Stolný tenis - majstrovstvá východného Slovenska najmladších žiakov

V sobotu 24. marca od 9,00 hod. sa v stolnotenisovej herni uskutočnia Majstrovstvá východného Slovenska najmladších žiakov.
Leták - propozície súťaže (PDF)


21.03.2012 - Kalendár 2012 - Michaľanske lakocinki

Kalendár na rok 2012 s vyobrazením niektorých typických miestnych jedál. Venované občanom obce zdarma.
Pozn.: Súbor, ktorý tu bol do 23.3. bol chybný, toto je opravená verzia. Za chybu sa ospravedlňujem. Ďalšia verzia bude aj s receptami.
Kalendár 2012 (PDF)


16.03.2012 - Výzva na voľby členov rady školy

Obec Šarišské Michaľany ako zriaďovateľ ZŠsMŠ vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri ZŠsMŠ v Šarišských Michaľanoch. Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov. Návrhy je možné doručiť na sekretariát ZŠ alebo na obecný úrad (podateľňa).
Voľby sa budú konať v termíne určenom riaditeľom školy, najneskôr do 7. apríla 2012.
Výzva - celý text (PDF)
Tlačivo - návrh kandidáta na člena rady školy (PDF)
Tlačivo - súhlas s kandidatúrou (PDF)
Tlačivo - návrh kandidáta na člena rady školy (DOC)
Tlačivo - súhlas s kandidatúrou (DOC)


16.03.2012 - Jarné upratovanie - rozpis

Jarné upratovanie sa uskutoční v 2 etapách. V prvej (19.-23.3.) sa bude likvidovať iba organický odpad. V druhej etape (28.3. - 3.4.) budú pristavené veľkokapacitné kontajnery.
Rozpis odvozu a pristavenia kontajnerov (PDF)


12.03.2012 - Výsledky volieb do NR-SR - 10. marca 2012

Prinášame vám výsledky volieb do NR-SR v našej obci:
Výsledky za okrsky a obec (PDF)
Výsledky za okrsky a obec vrátane získaných percent (PDF)
Poradie strán podľa počtu získaných hlasov (PDF)


07.03.2012 - Rekonštrukcia chodníkov a autobusových zastávok pri ceste I/68

V týchto dňoch podala obec žiadosť o vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu chodníkov a autobusových zastávok pozdĺž cesty I/68 s nasvietením prechodov pre chodcov.
V rámci tejto investičnej akcie budú urobené nové chodníky zo zámkovej dlažby na ulici Sabinovskej a Prešovskej a vybudované nové nástupné plochy autobusových zastávok na Sídlisku, vrátane osvetlenia priechodov pre chodcov. Súčasťou riešenia je zaslepenie ulice SNP, pretože križovatka tejto ulice je v tesnej náväznosti na križovatku s cestou III. triedy smer Ostrovany, čo je nevyhovujúce a nebezpečné.
Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavba začne hneď po podpísaní zmluvy.
Bezprostredne po rekonštrukcii chodníkov vykoná SSC kompletnú obnovu asfaltového povrchu cesty I/68.


07.03.2012 - Vynikajúce výsledky našich strelcov na M-SR v Nitre

Na Majstrovstvách SR, ktoré sa uskutočnili v termíne 2.3.- 4.3.2011 v Nitre a mali medzinárodnú účasť, získali strelci z nášho športovostreleckého klubu výborné výsledky v súťažiach jednotlivcov a vybojovali pre oddiel 3. miesto v družstvách.
Výsledky M-SR v Nitre (PDF)
Diplom za 3. miesto družstiev (PDF)
Foto 01     Foto 02     Foto 03     Foto 04     Foto 05    


06.03.2012 - Pracovné stretnutia

V stredu 6.3.2012 sa na obecnom úrade konali 2 pracovné stretnutia, venované súdnemu sporu ZŠsMŠ a predaju pozemkov pod areálom bývalého liehovaru.


02.03.2012 - Tomáš Palko úspešný na Red Bull Crashed Ice v Are (Švédsko)

Tomáš Palko, pretekár v sérii Red Bull Crashed Ice, skončil na súťaži vo Švédsku v prvej 50-tke z cca 200 súťažiacich z celého sveta, keď v kvalifikačných kolách sa zúčastnilo cca 3000 súťažiacich.
Video zo súťaže


29.02.2012 - Vývoz odpadu - oznámenie pre občanov

Firma Marius Pedersen vyzýva všetkých občanov, aby v čase vývozu vybrali smetné nádoby z dvorov a umiestnili ich tak, aby pracovníci firmy nemuseli vstupovať na pozemok. Dôvodom je zákon, ktorý obmedzuje vstup na súkromné pozemky a častý výskyt psov vo dvoroch.


07.03.2012 - Futbalový klub volil nového predsedu

Po tom, ako sa dňa 24.2.2012 vzdal funkcie predsedu OŠFK Šarišské Michaľany p. Karol M arcinko, konala sa v stredu 7.3. mimoriadna konferencia, na ktorej bol za predsedu OŠFK zvolený p. Peter Dugas.


29.02.2012 - Futbalový klub bez predsedu

Predsada futbalového klubu pán K.Marcinko oznámil, že dňa 24.2.2012 sa vzdal funkcie predsedu OŠFK Šarišské Michaľany. Ako dôvod uviedol názorové nezhody medzi ním, prezidentom klubu a niektorými členmi realizačného tímu pri družstve mužov. Tieto nezhody sa týkajú mimošportovej činnosti.
K.Marcinko sa stal predsedom 15.7.2011 a za krátke obdobie dal do poriadku účtovníctvo klubu aj organizačnú štruktúru. Na mimoriadnej konferencii 28.1.2012 na základe požiadavky hlavného sponzora, ale tiež predstaviteľov obce sa rozhodol, že funkciu predsedu klubu bude vykonávať až do konca volebného obdobia, t.j. do roku 2015. Teraz zrejme klub čaká ďalšia členská schôdza a voľby nového predsedu.


22.02.2012 - 11. zasadnutie OZ

V piatok 24.2. o 18,30 hod. sa v zasadacej miestnosti OcÚ uskutoční 11. zasadnutie OZ.
Pozvánka (PDF)


20.02.2012 - Výročná členská schôdza JDS

V sobotu 18.2. o 15,00 hod. sa v jedálni ZŠ uskutočnila výročná členská schôdza klubu Jednoty dôchodcov na Slovensku, na ktorej sa zúčastnilo asi 140 seniorov. Vedúci klubu p. Štefan Lipták zhodnotil prácu v uplynulom roku a oboznámil prítomných s plánom práce na tento kalendárny rok. Účastníci si zvolili samosprávu, revíznu komisiu a delegátov na okresný snem v Sabinove.
Po skončení oficiálnej časti vystúpila spevácka skupina Galunek a bolo podané fašiangové pohostenie - "krepľe". Akcia skončila tombolou a posedením pri hudbe.
Foto z akcie (bude doplnené)


16.02.2012 - Kurz opatrovania

Komunitná nadácia Veľký Šariš otvára od 21.2.2012 kurz opatrovania so začiatkom o 10,00 hod. v priestoroch nadácie: Námestie sv. Jakuba 26, Veľký Šariš. Poplatok je 140,00 €. V prípade záujmu môžete kontaktovať Mgr. Lenzovú, správkyňu Komunitnej nadácie Veľký Šariš, č. tel.: 0907920594.
Úpravou zákona o sociálnych službách môžu od 1.1.2012 opatrovať (aj svojich príbuzných) len absolventi Kurzu opatrovania alebo osoby so zdravotným vzdelaním. Občania, ktorí opatrujú a nespĺňajú uvedené podmienky, stratia finančnú podporu.


01.02.2012 - Stolný tenis - výsledky k 31.1.2012

Aktuálne výsledky a tabuľky stolnotenisových súťaží.
Výsledková listina (XLS)


31.01.2012 - Majstrovstvá Prešovského kraja - vzduchové zbrane

V nedeľu 29.1.2012 sa v našej obci na vzduchovkovej strelnici uskutočnili otvorené majstrovstvá Prešovského kraja v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré organizovalo Min. vnútra SR a KV Slovenského streleckého zväzu. Usporiadateľom bol Športovo-strelecký klub Šar. Michaľany.
Výsledková listina (PDF)


30.01.2012 - Začína sa búranie liehovaru

Podľa informácie majiteľov liehovaru bol dnes areál staveniska odovzdaný firme, s ktorou uzavreli zmluvu na búranie. Búracie práce by mali skončiť do konca februára 2012.


30.01.2012 - Rozpis domácich zápasov stolnéhom tenisu

V prílohe nájdete rozpis domácich stolnotenisových zápasov do 21.4.2012.
Rozpis zápasov


18.01.2012 - Zhromaždenie "Zachráňme našu školu pre naše deti"

Na podnet Rady rodičov uskutočnilo sa včera o 17,00 hod. v telocvični základnej školy verejné zhromaždenie na podporu základnej školy v súdnom procese, týkajúcom sa údajnej segregácie žiakov.
Na zhromaždení vystúpili zástupcovia rodičov, školy, učiteľov, OcÚ a niekoľkých politických strán. Diskutujúci sa zhodli na tom, že jediným trvalým riešením je výstavba základnej školy v Ostrovanoch.
Fotografie z akcie (foto M.Matija)
Denník Korzár - V Šarišských Michaľanoch chcú rodičia zachrániť školu
Video zo zhromaždenia v ZŠ - 18.1.2012


10.01.2012 - Zlá správa pre obec, pre rodičov, pre školu.

Okresný súd v Prešove rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch vzdelávaním rómskych žiakov v oddelených triedach porušila zákon. Žalobu na súd podala organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva z Košíc.
Rozsudok Okresného súdu v Prešove z 5.12.2011 - plné znenie (PDF)

Podrobne o prípade v médiách:
Korzár - článok z 9.1.2012
Korzár - Vyjadrenie riaditeľky ZŠ
Korzár - článok z 11.1.2012
SME - Reakcia Ing. F. Ksenzsigha (SaS) - Treba školu v Ostrovanoch!
Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka MSVaR (SaS) - Zákaz segregácie na Slovensku je smiešny
Poslanec Štefan Kužma (SDKÚ) - Všetci politici sa boja aktivistov
Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka ministerstva sociálnych vecí (SaS) - Oddeľovanie rómskych detí chápem
Poslanec Štefan Kužma (SDKÚ) - video z tlačovky
Týždenník ŽIVOT - Nasrdená dedina: Namiesto poďakovania si vyslúžili obvinenie z rasizmu
František Ksenzsigh (SaS) - Súd rozhodol: Deti sa odsudzujú na spolunažívanie - komentár k niektorým častiam rozsudku
SME 24.1.2012 - Šarišské Michaľany nechcú triedy zmiešať
SME 27.1.2012 - Michalianskej škole má pomocť pracovná skupina
aktuálne.sk - Štát hľadá recept proti segregácii rómskych detí
SME 30.1.2012 - Šarišské Michaľany: Prváci sa do školy nehrnú
Jaroslav Ivančo, štátny tajomník MŠVVaŠ SR - Michaľany ako precedens s nechcenými následkami


09.01.2012 - Voľby do NR SR - určenie okrskov

Starosta obce Šarišské Michaľany určuje pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 dva volebné okrsky:
Volebný okrsok č. 1 - Obradná sieň v budove Ocú, Kpt. Nálepku 18, Šarišské Michaľany
Volebný okrsok č. 2 - Základná škola, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany


09.01.2012 - Štatistické údaje o obyvateľoch obce - 2011

V priloženom dokumente nájdete štatistické údaje o obyvateľoch obce za rok 2011.
Štatistika 2011 (PDF)


02.01.2012 - Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

V roku 2012 bude dňom vývozu komunálneho odpadu streda.


22.12.2011 - Stolnotenisová hala - rozpis hodín

Rozpis hodín na tréningy a športovanie v stolnotenisovej hale.
Rozpis (PDF)


06.12.2011 - Mikuláš medzi deťmi

V utorok 6.12. o 16,00 hod. sa na dvore pred obecným úradom uskutočnilo rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s návštevou Mikuláša. V programe vystúpili deti z MŠ a ZŠ. Na záver Mikuláš s anjelikom a čertíkom rozadali dobrým deťom sladké darčeky.
Foto z akcie (JPG)


23.11.2011 - Liehovar sa bude búrať

Areál liehovaru zmenil v minulých dňoch majiteľa a o chvíľu bude jeho silueta s komínom iba minulosťou. Noví majitelia podali žiadosť o zbúranie, začať by sa malo hneď po vydaní rozhodnutia. Na mieste dnešného areálu vzniknú parcely na výstavbu rodinných domov. Keďže časť pozemku zasahuje pred rodinné domy na Komenského ulici, uskutočnilo sa stretnutie nových majiteľov s vlastníkmi domov.
Pozemok liehovaru - nákres (JPG)     Pozemok liehovaru - foto (JPG)


23.11.2011 - Potravinová pomoc rozdaná žiadateľom

Bez najmenších problémov sa uskutočnilo vydávanie potravinovej pomoci približne 200 občanom obce. Asi 95% pomoci sa vydalo v piatok počas úradných hodín, zbytok v pondelok. Keďže sa počas týchto dní prihlásilo niekoľko ďalších záujemcov, OcÚ vyzýva občanov, ktorí spĺňajú kritériá, aby sa prihlásili čo najskôr.
Foto (JPG)


18.11.2011 - Potravinová pomoc sa bude vydávať dnes a v pondelok

Oznamujeme občanom, ktorí požiadali o potravinovú pomoc, že výdaj múky a cestovín sa uskutoční pred OcÚ (nádvorie kaštieľa) dnes 18.11. od 8,00 do 15,00 hod. a v pondelok 21.11. v pracovnej dobe. Ubezpečujeme občanov, že potravinovu pomoc dostane každý, kto je zaregistrovaný v zozname žiadateľov na OcÚ.
Je potrebné doniesť občiansky preukaz.
Foto (JPG)


02.11.2011 - Jesenné upratovanie - veľkokapacitné kontajnery

V dňoch 7. - 10.11.2011 budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na domový odpad (starý nábytok, veci z pivníc a pod.). Do kontajnerov nie je možné dávať organický odpad.
Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov (PDF)


02.11.2011 - Výzva na registrovanie OZ medzi prijímateľov 2% dane na rok 2012

Obecný úrad vyzýva občianske združenia a podobné organizácie, ktoré budú podávať žiadosť o finančný príspevok na činnosť v roku 2012, aby sa zaregistrovali medzi prijímateľov 2% dane. Registrácia im umôžní získať prostriedky na činnosť aj od občanov a firiem.
Postup pri registrácii


25.10.2011 - Informatívne merače rýchlosti

V rámci zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy v obci bol dnes na Sabinovskej ulici inštalovaný prvý merač rýchlosti. Merač bude vodičov upozorňovať na prekročenie povolenej rýchlosti 50km/hod. v obci.
Druhý merač bude inštalovaný v priebehu najbližších dní na Prešovskej ulici pri autobusovej zastávke Sídlisko (po osadení stĺpika).
Panel merača rýchlosti     Technické parametre     Certifikát CE


23.10.2011 - Posedenie pre seniorov nad 75 rokov

V rámci Mesiaca úcty k staším uskutočnilo sa v nedeľu 23.10. o 16,00 hod. stretnutie starostu obce so seniormi nad 75 rokov, spojené s kultúrnym programom a pohostením. Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 70 seniorov a predstavitelia Klubu dôchodcov. Vystúpila miestna folklórna skupina a p. Gaľa z Jarovníc.


14.10.2011 - Zber záhradného odpadu

Vzhľadom na zvýšenú produkciu záhradného odpadu v čase jesenných prác (lístie, konáre, kvety a pod.) bude v dňoch 17.10. - 20.10.2011 uskutočnený zber záhradného a rastlinného odpadu. Rozpis je v prílohe tohto oznamu.
Harmonogram zberu (PDF)


29.09.2011 - Schválený ďalší autobus pre žiakov z Ostrovan

Podľa informácie z Odboru dopravy VÚC Prešov bude od pondelka 3.10.2011 premávať ďalší spoj Šar. Michaľany - Ostrovany s odchodom o 12,20 hod.. Tento spoj by mal slúžiť na odvoz žiakov, ktorí skončili vyučovanie v ZŠ po 4. a 5. vyučovacej hodine.
Cestovný poriadok


29.09.2011 - Výkup papiera

Spoločnosť zaoberajúca sa výkupom zberového papiera pojazdnými výkupňami uskutoční v našej obci pred obecným úradom výkup papiera.
Dátum: 7. októbra 2011, (piatok) od 16.00 do 18.00 hod.
Vykupuje sa: noviny, časopisy, knihy, letáky, kancelársky papier.
Výkupca zberový papier odváži priamo vo vozidle a vymení za toaletný papier.
Leták


22.09.2011 - Zasadnutie OZ - piatok 30.09.2011

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva starosta obce VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 30. septembra 2011 (piatok) o 18,00 hod. v obradnej miestnosti v budove kaštieľa.
Pozvánka     Prílohy k prejednávaným bodom programu


22.09.2011 - Návštevnosť stránok - informácia

Prinášame vám niekoľko informácií o návštevnosti našich stránok.
Počet návštev za deň (posledený mesiac)
Počet zobrazení za deň (posledený mesiac)
Počet zobrazení podľa dní v týždni
Počet zobrazení podľa hodín počas dňa
Internetové prehliadače
Operačné systémy


21.09.2011 - Čierna skládka - podchod pri Mlynskej ulici

Podchod pri Mlynskej ulici sa opäť stáva čiernou skládkou vďaka nezodpovedným občanom z okolia a putujúcim osadníkom z Ostrovan.
Fotogaléria


19.09.2011 - Skládka organického odpadu - UPOZORNENIE

Obec Šarišské Michaľany upozorňuje občanov, že skládka organického odpadu za športovým areálom je určená iba na skladovanie konárov, trávy, rastlín, zeleniny, ovocia a podobných organických látok, ktoré sa v prírode rozložia.
Na skládku je ZAKÁZANÉ umiestňovať iné druhy odpadu. Odstraňovaním zakázaných druhov odpadu a jeho odvozom prichádza obec o financie, ktoré by mohli byť použité na iné účely. Za porušenie týchto pravidiel budú udeľované pokuty!
Čo všetko vyviezli občania na organickú skládku


19.09.2011 - 404 žiakov v Ostrovanoch potrebuje školu. Ministerstvo školstva je iného názoru.

Článok z denníka SME 16.9.2011 o potrebe školy v Ostrovanoch a reakcie oslovených inštitúcií.
SME - článok (PDF)
SME - úvodník (PDF)     SME - článok (PDF)     SME - reakcie inštitúcií (PDF)     SME - komentár P.Morvaya (PDF)


08.09.2011 - Strelecká súťaž pre verejnosť

Športovo strelecký klub Šarišské Michaľany pozýva všetkých záujemcov o príjemne strávené chvíle na verejnú streleckú súťaž „O pohár starostu obce“.
Súťaž sa uskutoční dňa 15.9.2011 (štvrtok). Prezentácia účastníkov od 9.30 hod. do 12.00 hod.,
Podrobné informácie v pozvánke.
Pozvánka (PDF)     Výsledková listina - muži (PDF)     Výsledková listina - ženy (PDF)     Foto z akcie


07.09.2011 - Pozvánka na výlet do Pienin

Domka pozýva všetkých žiakov ZŠ na výlet do Pienin vo štvrtok 15.9.2011.
Cena 5 EUR pre členov, 7 EUR pre nečlenov. V cene je doprava a plavba na plti.
Pozvánka (PDF)


07.09.2011 - Zber obnoseného šatstva

V spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel organizuje obec zber obnoseného šatstva.
Zbierka sa uskutoční v dňoch 7. - 13.9. na obecnom úrade (v čase úradných hodín).
Leták (PDF)     Foto 1 (JPG)     Foto 2 (JPG)


31.08.2011 - Pokyny pre pripojenie ku kanalizácii - Mlynská ulica

OcÚ oznamuje obyvateľom Mlynskej ulice, že vykonaním tlakových skúšok nadobudla platnosť kolaudácia kanalizácie a je možné sa pripájať.
Pokyny pre pripojenie ku kanalizácii (PDF)
Zmluva o poskytnutí príspevku pre kanalizáciu nad 30 metrov (PDF)


28.08.2011 - Popoludnie pri kaštieli - FS Sabinovčan

V nedeľu 28.8.2011 o 18,00 hod. sa v areáli kaštieľa uskutoční vystúpenie folklórneho súboru Sabinovčan, po ktorom bude nasledovať ľudová veselica.
Program:
18,00 - FS Sabinovčan, Sabiník
19,15 - ľudová veselica (striedavo hudba FS Sabinovčan a DJ)

Plagát (PDF)     Fotografie z akcie


28.08.2011 - 10. ročník súťaže HAZZ - O putovný pohár SNP

V nedeľu 28.8.2011 o 9,00 hod. sa na tréningovom futbalovom ihrisku uskutoční súťaž hasičských družstiev.
Program:
9,00 - ukážky hasičskej techniky
10,00 - začiatok súťaže družstiev

Plagát (PDF)     Fotografie z akcie


26.08.2011 - Separovaný zber použitých jedlých olejov a tukov

Od septembra 2011 začne v obci realizácia komunálneho projekt „ČISTÁ DOMÁCNOSŤ“, ktorého cieľom je separovaný zber použitých jedlých olejov. Systém je vhodný pre zber jedlých olejov v domácnostiach a reštauráciách. Oleje vylievané do kanalizácie znečisťujú životné prostredie.
Čo zbierať? - Vhodné sú všetky rastlinné oleje a tuky, ktoré zostali po príprave jedál.
Čo nezbierať? - Olejové zvyšky znehodnotené vodou, kečupom, vínom apod.
Do čoho zbierať? - Ideálna je PET (plastová) fľaša od oleja alebo hocijaká iná, čistá a suchá. Olej nalievajte vychladnutý.
Čo s fľašou? - V deň zberu elektroodpadu vyložiť vonku.

Prezentácia k projektu (pps)


26.08.2011 - Porovnanie cien energií

Na dole uvedenej stránkesi môžete jednoducho overiť ktorý dodávateľ elektriny alebo plynu je naozaj najlacnejší a za akých podmienok (viazanosť zmluvy a podobne...). Stránka je nezávislá a žiadny dodávateľ nie je uprednostňovaný.
- porovnanie cien elektrickej energie pre domácnosti www.vyhodnaenergia.sk
- porovnanie cien zemného plynu pre domácnosti www.vyhodnaenergia.sk/plyn


23.08.2011 - Obilie na hlavnej ceste

Dnes ráno došlo na hlavnej ceste (Sabinovská ulica) k uvoľneniu bočnice na nákladnom aute prevážajúcom obilie. Následkom toho sa náklad obilia vysypal na cestu od križovatky pri kostole po zdravotné stredisko. Cesta sa stala neprejazdnou a doprava bola odklonená po miestnych komunikáciách.
Vysypané obilie bolo pozberané s pomocou pracovníkov OcÚ a dobrovoľného hasičského zboru z obce, nakladač poskytol p. Jozef Fabián. Po umytí cesty sa premávka obnovila po 10,00 hod.
Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5


16.08.2011 - Upozornenie na nesprávne parkovanie

Obecný úrad dôrazne upozorňuje vodičov, aby pri parkovaní dodržiavali zákon 8/2009 Zb.z. o cestnej premávke:
- zákaz parkovania 5 metrov pred križovatkou a za ňou
- zákaz parkovania na chodníkoch (medzi autom a múrikom musí ostať medzera 150 cm)

Porušenie tohto zákona bude nahlasované na dopravný inšpektorát. Za nesprávne parkovanie je pokuta 60 EUR + odtiahnutie auta.
Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5


15.08.2011 - Potravinová pomoc

Obec Šarišské Michaľany sa zapojila do spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska pri realizácii projektu.
Hlavným cieľom je pomôcť osobám v hmotnej núdzi tým, že im budú bezplatne odovzdané základné potraviny: 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
Pomoc je určená pre:
a) fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke (predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
b) osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) - (predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydáv úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
c) poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (NEPRACUJÚCI poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) - (predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku)
d) pre detí v náhradnej rodinnej starostlivosti (osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu)

K dnešnému dňu máme objednanú potravinovú pomoc pre 144 občanov. Pokiaľ patríte k tým, pre ktorých je pomoc určená, ešte stále sa môžete prihlásiť na Obecnom úrade. Termín vydávania potravín zatiaľ nie je známy a závisí od dodávok z centrálnych skladov.


08.08.2011 - Folkolórna skupina na festivale v Lúčke

Novovzniknutá folklórna skupina Galunek sa v nedeľu 7.8. zúčastnila na svojom prvom festivale - 28. ročníku folklórneho festivalu o gajdicu Andreja Mizeráka v Lúčke, na ktorom vystúpilo 20 skupín. Skupina predviedla výborný výkon, divákov zaujal aj M.Mryglot hrou na fujare.
Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Plagát festivalu


08.08.2011 - Zhromaždenie

V sobotu 06.08.2011 o 15,00 hod. sa pred obecným úradom uskutočnilo vopred ohlásené spomienkové zhromaždenie. Účastníci si pripomenuli zásah polície z 8.8.2009.
Foto


20.07.2011 - Krátka búrka poškodila strechu

V stredu 20.7.2011 okolo 13,30 hod. počas krátkej búrky bola poškodená strecha nákupného strediska - plechová pokrývka o rozlohe asi 15x15 metrov.
Fotografie:
Foto 1 - pohľad zdola
Foto 2 - na streche
Foto 3 - na streche
Foto 4 - na streche


18.07.2011 - 15.7.2011 - Členská schôdza futbalového klubu

V piatok 15.7.2011 sa v priestoroch kaštieľa uskutočnila výročná členská schôdza futbalového klubu (OŠFK). Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie minulej sezóny a nájdenie východiska zo súčasného stavu v klube, ktorý bol dlhý čas prakticky bez vedenia.
Dokumenty zo zasadnutia:
Zápisnica (PDF)
Správa o činnosti (PDF)
Uznesenie (PDF)
Správa mandátovej komisie (PDF)


05.07.2011 - 10.7.2011 - Popoludnie pri kaštieli - Pirátsky deň

V nedeľu 10.7.2011 sa v areáli kaštieľa uskutoční prvé z plánovaných popoludní pri kaštieli - Pirátsky deň.
Začiatok o 15,00 hod., bude aj pirátska loď (možnosť fotografovania).
Program:
15,00 - popoludnie pre deti, súťaže, hudba
17,00 - diskotéka
19,00 - posedenie pre dospelých (s programom na pódiu)
V programe sa bude striedať country-folková skupina SAMISKUPI a folklórna skupina GALUNEK (Šar. Michaľany).
Plagát (PDF)
Fotografie z akcie


05.07.2011 - 10.7.2011 - Futbalový turnaj Old boys

V nedeľu 10.7.2011 sa v športovom areáli uskutoční 2. ročník futbalového turnaja Old boys tímov.
Začiatok o 13,00 hod.
Účastníci:
Old boys Šarišské Michaľany, Old boys Jakubova Voľa, Old Boys Medzany, CMR Ražňany


05.07.2011 - 6. riadne zasadnutie OZ

Vo štvrtok 30. júna 2011 o 18,00 hod sa uskutočnilo 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Kompletné informácie sú v sekcii Samospráva/Obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie OZ (PDF)


01.07.2011 - ZMENA - nový termín vývozu komunálneho odpadu

Najbližší vývoz komunálneho odpadu zo 110 l nádob (pri rodinných domoch) sa uskutoční v pondelok 4. júla 2011. Počnúc týmto dňom bude vývoz komunálneho odpadu z týchto nádob každý druhý týždeň v pondelok.


01.07.2011 - VZN 2/2011 o zákaze predaja a požívania alkoholu na verejných priestranstvách

Zámerom VZN je zamedziť konzumácii alkoholu na autobusových zastávkach, v okolí predajní a na iných verejných miestach, kde popíjajúce skupinky pôsobia nevhodne a zanechávajú za sebou neporiadok, odpadky a znečistené plochy.
Text VZN 2/2011(PDF)
VZN - oznámenie o zverejnení (PDF)


01.07.2011 - Dodatok k VZN 35/2001 o nakladaní s odpadmi

Obsahom VZN sú pokyny pre zber a separovanie komunálneho odpadu.
Dodatok č.1 k VZN 35/2001 - nakladanie s odpadmi (PDF)
VZN - oznámenie o zverejnení (PDF)


28.06.2011 - Zasadnutie Rady školy - rozdelenie ZŠsMŠ na samostatné školy ZŠ a MŠ

V utorok 28.06.2011 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy pri ZŠsMŠ v Šarišských Michaľanoch. Zasadnutia sa zúčastnilo 8 členov z 11. Rada školy prejednala návrh zriaďovateľa školy na podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradenie Základnej školy s materskou školou vrátane Školskej jedálne, Školského klubu detí a Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠsMŠ zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Základnej školy, Materskej školy, Školskej jedálne pri základnej škole a Školského klubu detí do siete škôl a školských zariadení.
Po diskusii o finančnom zabezpečení prevádzky a o novej náplní činnosti sa rada školy oproti pôvodnému návrhu dohodla na zachovaní školského strediska záujmovej činnosti aj pre ďalšie obdobie.
V prijatom uznesení všetci prítomní členovia rady školy súhlasili s podaním žiadosti o vyradenie ZŠsMŠ vrátane Školskej jedálne, Školského klubu detí a Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠsMŠ zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Základnej školy, Materskej školy, Školskej jedálne, Školského klubu detí a Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ do siete škôl a školských zariadení.
Stanovisko Rady školy pri ZŠsMŠ (PDF)


27.06.2011 - Potravinová banka Slovenska

V tomto roku sa SR po prvýkrát zapojila do európske programu potravinovej pomoci. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v hmotnej núdzi tým, že im budú prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska v spolupráci s obecným úradom bezplatne odovzdané základné potraviny
Informácie pre žiadateľov (PDF)


23.06.2011 - Darovanie krvi

Dňa 22. júna 2011 sa v budove ZŠ konal hromadný odber krvi pre potreby oddelenia detskej onkológie v Košiciach. Na akciu sa dostavilo 51 darcov, 22 občanov napriek snahe nemohlo byť zaradených medzi darcov zo zdravotných dôvodov. Pracovníci NTS boli s výsledkom akcie aj organizáciou veľmi spokojní. Aj v ich mene ďakujeme všetkým, ktorí si našli chvíľu a prispeli na dobrú vec.
Fotografie z akcie


20.06.2011 - Nelegálny výkup batérií a akumulátorov

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove upozorňuje občanov na nelegálny výkup batérií a akumulátorov, ktorý je v obciach ohlasovaný priamo výkupcom. Nevhodným spracovaním dochádza k poškodeniu životného prostredia. Odovzdanie nebezpečných odpadov výkupcovi, ktorý nemá oprávnenie na výkon tejto činnosti, je priestupkom s výškou pokuty 663,87 EUR.


15.06.2011 - Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Pred schválením je Návrh rozpočtu obce v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený najmenej na 15 dní, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť
Doložka k zverejneniu (PDF)
Návrh rozpočtu - príjem (PDF)
Návrh rozpočtu - výdaj (PDF)


10.06.2011 - Záverečný účet obce za rok 2010

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2010
Doložka k zverejneniu (PDF)
Záverečný účet obce - návrh textu (PDF)
Správa auditora (PDF)


06.06.2011 - Návrh VZN o zákaze predaja a požívania alkoholu na verejných priestranstvách

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje mávrh VZN o zákaze predaja a požívania alkoholu na verejných priestranstvách v obci. Zámerom VZN je zamedziť konzumácii alkoholu na autobusových zastávkach, v okolí predajní a na iných verejných miestach, kde popíjajúce skupinky pôsobia nevhodne a zanechávajú za sebou neporiadok, odpadky a znečistené plochy.
Zverejnenie zámeru (PDF)
VZN 2/2011 - návrh textu (PDF)


Nájdený psík - možnosť adopcie

Dňa 15.4.2011 bol v obci na základe telefonátu urobený odchyt psa čiernej farby na Železničiarskej ulici. Psík je v súčasnosti v útulku Slobody zvierat v Prešove, kde prešiel kynologickým cvičením. Záujemci o adopciu sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade alebo priamo v RC - Sloboda zvierat, Slovenská 28, Prešov. E-mail: slobodazvierat@gmail.com, mobil: 0902 602 331
Informácie o psíkovi a fotografie


Village Graffiti Jam

Sobota 4.6.2011 - športový areál - začiatok o 11,00 hod, trvanie do nočných hodín
Účasť writerov slovenskej scény, maľovanie aj na dosky, občerstvenie, guláš, grilovačka, afterparty (dnb, dubstep, jungle a iné...): Djs - Mirsat&Klokan - jedi mind trick & lukáš skywalker - SIUZEE&RUDLOO - Prograss - Simpules - Spore - APG, tag battle o vecné ceny, možno budú aj krátke filmy.
Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore spoločnosti Telefónica O2 Slovakia a Nadácie Ekopolis v rámci programu Think Big.
Plagát (PDF)
Fotografie z akcie


Deň detí s Domkou

Deň detí - nedeľa 5.6.2011 - o 14:00 pri Domke
Čaká na vás kopec hier, súťaží, pekné ceny a opekačka. Prihlášky si vyzdvihnite v Domke alebo u animátoriek Majky Revákovej (Požiarnická 188/3) alebo u Julky Miščíkovei (Kpt Nálepku 98/45).
Plagát (PDF)


30.05.2011 - Inzercia v obecných novinách

Oznamujeme občanom, že od ďalšieho čísla môžu využiť možnosť inzercie v obecných novinách - predaj, kúpa, služby. Pre občanov bude inzercia zdarma.
Inzeráty komerčného charakteru (firemné) budú platené podľa plochy inzerátu. Cena zatiaľ nie je stanovená.
Inzeráty (obrázok, text) možno zaslať e-mailom na prednosta@sarisskemichalany.sk alebo doniesť na obecný úrad. Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť inzeráty nevhodného charakteru.


27.05.2011 - Prenájm nebytových priestorov

Obec Šarišské Michaľany ponúka na prenájom nebytové priestory v budove nákupného strediska na prízemí. Rozloha 9,25 m2. Vhodné na kanceláriu alebo sklad. Žiadosti možno zaslať na adresu Obecný úrad, Kpt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany alebo e-mailom na obec@sarisskemichalany.sk
Zverejnenie zámeru (PDF)


25.05.2011 - Beh na Šarišský hrad - nedeľa 29. mája 2011

Celoslovenské preteky - Pivovarsko - hradná sedemtisícovka - XIII. ročník
Štart a ciel' pretekov je na futbalovom ihrisku TJ Slavoj Veľký Šariš, obrátka na nádvorí hradu Šariš. Bežecká trat' je dlhá 7 km, ale je určená iba mužským kategóriám. Ženské a dorastenecké kategórie bežia čast' tejto trate - 3000 resp. 5000 m. Všetky detské a dorastenecké kategórie sa bežia na futbalovom štadióne.
Plagát (JPG)
Informácia o behu (PDF)
Časový plán (PDF)


25.05.2011 - Talentové skúšky do ZUŠ

V budúcom školskom roku 2011/2012 bude v Šarišských Michaľanoch, v priestoroch Základnej školy vyvíjať svoju činnosť Súkromná základná umelecká škola, ktorá v dňoch 17. – 18. mája usporiadala talentové skúšky do všetkých odborov (hudobný, tanečný, výtvarný a hudobno-dramatický). Zúčastnilo sa na nich 32 nových talentov, z ktorých:
15 žiakov má záujem o tanečný odbor,
14 o výtvarný odbor,
12 o hudobný odbor (o nástroje klavír, klávesy, gitara, husle a spev)
1 o hudobno-dramatický odbor.
Niektorí zo zúčastnených preukázali svoj talent nielen v jednom zameraní a prejavili záujem o štúdium v dvoch odboroch naraz (napr. hudobný aj tanečný).
Ďalšia možnosť na prihlásenie sa do ZUŠ bude ešte 22. júna v popoludňajších hodinách (od 15.hod)


13.05.2011 - Sčítanie obyteľstva, domov a bytov 2011

Harmonogram sčítania:
Od 13.mája budú sčítací komisári roznášať po domácnostiach sčítacie hárky.
Hárok možno vyplniť písomne alebo elektronicky (cez internet). Občania, ktorí chcú vyplniť formulár elektronicky, použijú kód, ktorý dostanú s formulárom. Do formulára sa udáva stav, ktorý platí o polnoci z 20. na 21. mája 2011.
Od 21.mája do 6.júna budú sčítací komisári zberať po domácnostiach sčítacie hárky.

Sčítací komisári v Šar. Michaľanoch a ich obvody (PDF)
www.scitanie.sk


12.05.2011 - Ako ďalej s obchvatom obce?

V prílohe nájdete odpoveď od generálneho riaditeľa Slov. spávy ciest Pavla Pavláska na list poslanca Ondreja Mateja, v ktorom ho žiadal o stanovisko k výstavbe obchvatu našej obce.
Obchvat cesty I/68 - súčasný stav (PDF)


12.05.2011 - Vznikla folklórna supina

Zaujímajú Vás šarišské ľudové piesne, tanec, hra na hudobný nástroj, tradičné ľudové obrady?
Neváhajte a prihláste sa do vznikajúcej folklórnej skupiny.
a) na obecnom úrade osobne alebo telefonicky 051/4582 216
b) e-mailom na prednosta@sarisskemichalany.sk


06.05.2011 - Zasadnutie OZ

V piatok 6. mája 2011 o 18,00 hod sa uskutočnilo 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie OZ (PDF)
VZN 01/2011 - výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení (PDF)


05.05.2011 - Budeme mať Domov dôchodcov?

V stredu 4.5.11 bol predstaviteľom obce prezentovaný projekt výstavby Domova dôchodcov. Išlo by o 1-poschodovú budovu s kapacitou 17 dvojposteľových izieb, spoločenskou miestnosťou, kanceláriou, kuchyňou a príslušenstvom. V domove by našlo bývanie 34 seniorov. Obec by do projektu vložila pozemok, firma by postavila budovu a zabezpečila jej prevádzku. Predpokladá sa využitie financií z eurofondov. DD by bol pobočkou podobného zariadenia v Haniske pri Prešove, ktoré sa teší veľkému záujmu verejnosti. Pri obsadzovaní miest a zamestnávaní (kuchyňa, údržba, zdrav. sestry ...) budú mať prednosť obyvatelia obce

Vizualizácia Domova dôchodcov
Výkres - pôdorysy prízemia a 1. podlažia (PDF)
Výkres - situácia (PDF)
www.gabrielapo.sk


03.05.2011 - Bezpečnosť dopravy - stretnutie

V utorok 3.mája sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov obce so zástupcami Krajského dopravného inšpektorátu a Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Boli prejednané problémy bezpečnosti dopravy v obci a vykonaná obhliadka. Z rokovania vzišli návrhy na zlepšenie dopravnej bezpečnosti v obci:
- osadenie dopravnej značky "Križovatka s vedľajšou cestou" na konci Sabinovskej ulice
- osadenie značky "Prechod pre chodcov" pri kostole (v smere od Prešova)
- výrazné farebné označenie prechodov a ich osvetlenie
- výmena súčasných dopravných značiek za väčšie
- úprava dopravného značenia - zákaz predbiehania v obci, plná čiara
- úprava autobusovej zastavky na sídlisku tak, aby prechod pre chodcov končil na chodníku, nie na parkovisku
- rozšírenie nástupišťa autobusovej zastávky Sídlisko a osadenie značiek "Prechod pre chodcov","Stoj, daj prednosť v jazde" a stožiara s osvetlením na východnej strane
- osadenie meračov rýchlosti na autobusovej zastávke Sídlisko a na ulici Sabinovskej
- osadenie zrkadla na križovatke Železničiarska - Komenského

Štatistika nehodovosti v obci za roky 2006 - 2010 (PDF)


05.05.2011 - Výsledky auditu na OcÚ za rok 2010

Vo štvrtok 5.mája bola na OcÚ doručená správa auditora z overenia účtovnej závierky za rok 2010.
Správa auditora (PDF)
Správa auditora - strana 1 (JPG)
Správa auditora - strana 2 (JPG)
Správa auditora - strana 2 (JPG)
Správa auditora - strana 2 (JPG)
Správa auditora - strana 2 (JPG)