sarisske michalany

obec obcan samosprava navstevnik

obec  Aktuality
 Súčasnosť
 Symboly obce
 História
 Historické pamiatky
 Športová sieň slávy
 Čestní občania
 Fotogaléria
 Územný plán obce
 Mapa
 Partnerské obce
 Mapový informačný systém

Obec Šarišské Michaľany

Uvítacia lišta

Aktuality
30.09.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 9 ods. 9 boli zverejnené výzvy na predloženie cenových ponúk:

„Omietky stropu, stien a maľby obradnej siene v Dome smútku v Šarišských Michaľanoch“


09.09.2015 - Zverejnenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

V súlade s § 27 ods. 4 písm. a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) obec Šarišské Michaľany zverejňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Šarišské Michaľany. V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Šarišské Michaľany


09.09.2015 - Vyhlásenie schválených VZN

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli vyhlásené:

VZN č.01/2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Šarišské Michaľany
VZN č.02/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany


09.09.2015 - Uznesenia zo VIII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia_z VIII.OZ_zo dňa 08.09.2015(PDF)


03.09.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 9 ods. 9 boli zverejnené výzvy na predloženie cenových ponúk:
„Univerzálny robot pre školskú jedáleň“


31.08.2015 - Vnútroorganizačné predpisy – dodatok č.1 k Organizačnému poriadku OcÚ

VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 08.09.2015 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené:

• Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku OcÚ


31.08.2015 - VIII. zasadnutie OZ – utorok 08.09.2015 o 18,00 hod.

VIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 08.09.2015 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


25.08.2015 - Zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 9 ods. 9 boli zverejnené Zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk:

• Štúdia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku v Šarišských Michaľanoch – technická štúdia – zápisnica z vyhodnotenia ponúk

• Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - miestne komunikácie – ulice Mlynská, Kpt. Nálepku, Michalská, miestna komunikácia od kostola k cintorínu, plochy okolo domu smútku a chodník – ulica Jarková – v rozsahu projektová dokumentácia pre stavebné povoleniea realizáciu stavby – zápisnica z vyhodnotenia ponúk


21.08.2015 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na II. polrok 2015.


19.08.2015 - Návrh VZN č.02/2015

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.02/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany


19.08.2015 - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove odvolalo od 19.08.2015 od 12,00 hod. zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (PDF)


18.08.2015 - Zverejnenie zámeru – prenájom .

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku - časť plochy na stĺpe verejného osvetlenia pri parkovisku na sídlisku

Zverejnenie zámeru DHOZ (PDF)


14.08.2015 - Návrh VZN č.01/2015

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.01/2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Šarišské Michaľany


13.08.2015 - „Výroba a sklad infúznych roztokov“ – rozhodnutie

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe zámeru „Výroba a sklad infúznych roztokov“ IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany rozhodnutie, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 29 ods. 8 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informuje verejnosť o tomto rozhodnutí.

Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na ŽP Výroba a sklad infúznych roztokov (PDF)


13.08.2015 - Výzvy na predloženie cenových ponúk

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 9 ods. 9 boli zverejnené výzvy na predloženie cenových ponúk:
„Štúdia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku v Šarišských Michaľanoch – technická štúdia“
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - miestne komunikácie – ulice Mlynská, Kpt. Nálepku, Michalská, miestna komunikácia od kostola k cintorínu, plochy okolo domu smútku a chodník – ulica Jarková – v rozsahu projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby“


11.08.2015 - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo 10.08.2015 do odvolania zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (PDF)


30.07.2015 - Správa o hodnotení strategického dokumentu „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamuje zverejnenie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ Podľa § 11 ods. 2 zákona správa o hodnotení strategického dokumentu musí byť verejnosti prístupná najmenej po dobu 21 dní od jej zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 30.07.2015

Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ príslušnému orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia) najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

Správa o hodnotení strategického dokumentu Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja (PDF)


27.07.2015 - Uznesenia zo VII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia_zo VII.OZ_zo dňa 24.07.2015 (PDF)


21.07.2015 - VII. zasadnutie OZ – piatok 24.07.2015 o 19,00 hod.

VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 24.07.2015 o 19,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


20.07.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie

„Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 20.07.2015

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko o strategickom dokumente územnej samosprávy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“ na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia. Konzultácie je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente územnej prognózy „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj (PDF)


09.07.2015 - Výzva na predloženie cenovej ponuky - predmet zákazky: „Vysprávky stropov, stien a maľby obradnej siene v Dome smútku v Šarišských Michaľanoch“

Obec Šarišské Michaľany, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona o predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác nie bežne dostupných na trhu s názvom: „Vysprávky stropov, stien a maľby obradnej siene v Dome smútku v Šarišských Michaľanoch“

Lehota na predloženie ponuky: 20.07.2015 do 12,00 hod.

Výzva na predloženie ponuky DS Š.Michaľany výsprávky stropov, stien a maľby obradnej siene (PDF)
Výkaz výmer (PDF)
Výkaz výmer (DOC)


07.07.2015 - Výzva na predloženie ponuky - predmet zákazky: „Výmena okien a dverí v Dome smútku v Šarišských Michaľanoch“

Obec Šarišské Michaľany ako verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní predmetnej zákazky vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 9 ods. 9 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Lehota na predloženie ponuky: 15.07.2015 do 12,00 hod.

Výzva na predloženie ponuky (PDF)
Rozmery a počty jednotlivých okien a dverí (PDF)


06.07.2015 - „Výroba a sklad infúznych roztokov“ - zámer

Navrhovateľ IMUNA PHARM, a.s., Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany doručil Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie zámer navrhovanej činnosti „Výroba a sklad infúznych roztokov“ Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti „Výroba a sklad infúznych roztokov“ Podľa § 23 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 06.07.2015

Verejnosť môže nahliadnuť do zámeru navrhovanej činnosti „Výroba a sklad infúznych roztokov“ na tunajšom obecnom úrade.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja (PDF)


03.07.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“ Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 03.07.2015

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia). Konzultácie je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja (PDF)


03.07.2015 - Program rozvoja obce Šarišské Michaľany

Na VI. zasadnutí OZ konanom 26.06.2015 bol uznesením č. VI-6-1/2015 schválený Zámer spracovania Programu rozvoja obce Šarišské Michaľany. Na obecnom webovom sídle bol v sekcií Samospráva zriadený nový priečinok s názvom Nový Program rozvoja obce, do ktorého budú postupné umiestňované materiály súvisiace s prípravou nového Programu rozvoja obce Šarišské Michaľany. Počas spracovania bude do prípravy programu rozvoja zapojená verejnosť, ktorá bude môcť pripomienkovať a dávať návrhy k úprave a doplneniam jednotlivých častí programu rozvoja obce. O možnosti pripomienkovania spracovávaných materiálov bude verejnosť priebežne informovaná v Aktualitách na tomto webovom sídle. Dnes boli v priečinku Nový Program rozvoja obce zverejnené materiály:

• Čo je program rozvoja obce
• Zámer spracovania Programu rozvoja obce Šarišské Michaľany


01.07.2015 - Uznesenia z VI. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z VI. zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2015 (PDF)


30.06.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“ Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 30.06.2015

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“ príslušnému orgánu (Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia). Konzultácie je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020 (PDF) (PDF)


30.06.2015 - Rozhodnutie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov“

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov“
V súlade s § 7 ods. 7 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Šarišské Michaľany, ako dotknutá obec informuje verejnosť o vydaní Rozhodnutie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov“

Rozhodnutie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 2015 Územného plánu mesta Sabinov“ (PDF)


24.06.2015 - Informácia o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

V sekcii Samospráva/Podnety podľa zákona č. 307/2014 Z.z. bola zverejnená Informácia o  možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.


18.06.2015 - VI. zasadnutie OZ – piatok 26.06.2015 o 18,00 hod.

VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na piatok 26.06.2015 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)10.06.2015 - Zverejnenie zámeru – prenájom

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku budovy ZS a pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru DHOZ (PDF)


02.06.2015 - Záverečný účet obce Šarišské Michaľany za rok 2014 - zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený záverečný účet obce za rok 2014.


20.05.2015 - Uznesenia z V. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z V. zasadnutia OZ zo dňa 14.05.2015


15.05.2015 - Zápisnica z IV. zasadnutia OZ 30.03.2015

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2015 bola zverejnená:
Zápisnica z IV. zasadnutia OZ 30.03.2015


15.05.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená:
Zápisnica z IV. zasadnutia finančnej komisie správy obecného majetku a rozvoja obce - 27.04.2015


07.05.2015 - opakované V. zasadnutie OZ – štvrtok 14.05.2015 o 17,00 hod.

Opakované V. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 14.05.2015 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Pôvodne zvolané V. zasadnutie OZ, ktoré sa malo konať 30.04.2015 sa neuskutočnilo z dôvodu, že OZ nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. V termíne v súlade s § 12 ods.7 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien je zvolané opakované V. zasadnutie OZ s tým istým programom. Materiály na rokovanie boli poslancom zaslané s pozvánkou na pôvodne zvolané zasadnutie OZ a sú zverejnené v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


06.05.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente – Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie „Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“
Oznámenie o strategickom dokumente „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja (PDF)


24.04.2015 - V. zasadnutie OZ – štvrtok 30.04.2015 o 17,00 hod.

V. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 30.04.2015 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


20.04.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z III. zasadnutia komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež - 08.04.2015


20.04.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.2 Šarišské Michaľany - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.2 Šarišské Michaľany“
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.2 Šarišské Michaľany (PDF)


10.04.2015 - Uznesenia z IV. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z IV. zasadnutia OZ zo dňa 30.03.2015 (PDF)


08.04.2015 - Programový rozpočet obce na rok 2015 bol schválený

Na IV. zasadnutí OZ konanom dňa 30.03.2015 bol uznesením OZ číslo IV-5/2015 schválený Programový rozpočet obce na rok 2015. Schválený rozpočet je zverejnený v sekcii Samospráva obce//Hospodárenie obce /Rozpočet obce/Schválený rozpočet obce (podľa rokov)/Rozpočet obce 2015


07.04.2015 - Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č.2 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O), ktorý bol schválený v roku 2010 a prvýkrát zmenený a doplnený v roku 2013. Prerokovanie zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O pre občanov Šarišských Michalian a zainteresované právnické osoby pôsobiace na území obce sa uskutoční 22. apríla 2015 (streda) o 15,00 hod na Obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch s výkladom spracovateľky územného plánu Ing.arch. Evy Mačákovej. Do dokumentácie návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch a na webom sídle obce v sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa.
Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Šarišské Michaľany (PDF)


31.03.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z 3. zasadnutia komisie finančnej správy obecného majetku a rozvoja obce – 23.03.2015


20.03.2015 - IV. zasadnutie OZ – pondelok 30.03.2015 o 17,00 hod.

IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 30.03.2015 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.
Pozvánka (PDF)


19.03.2015 - Mapový informačný systém obce

Obecné webové sídlo bolo aktualizované o Mapový informačný systém geoportál Geosense. Geoportál je jednoducho ovládateľný mapový informačný systém, ktorý poskytuje svojim užívateľom efektívny nástroj k  zobrazeniu mapových podkladov a prístup k údajom z katastra nehnuteľností. Na geoportál sa dostanete po kliknutí na odkaz Mapový informačný systém.


17.03.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z 1.zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie - 12.03.2015


10.03.2015 - Zverejnenie zámeru – prenájom

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku v priestoroch NS z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zverejnenie zámeru DHOZ (PDF)


09.03.2015 - Zápisnica z III. zasadnutia OZ 16.02.2015

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2015 bola zverejnená:
Zápisnica z III. zasadnutie OZ 16.02.2015


04.03.2015 - Programový rozpočet na roky 2015 – 2017 zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh programového rozpočtu obce na roky 2015.


26.02.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z 2.zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce - 20.02.2015


23.02.2015 - Uznesenia z III. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2015 bolo zverejnené: Uznesenia z III. zasadnutia OZ zo dňa 16.02.2015


23.02.2015 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená: zápisnica z 1.zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku a rozvoja obce - 07.01.2015


10.02.2015 - OZNÁMENIE ZRIAĎOVATEĽA ZŠsMŠ VO VECI VÝKONU FUNKCIE RIADITEĽA ŠKOLY

Oznámenie zriaďovateľa ZŠsMŠ Šarišské Michaľany vo veci výkonu funkcie riaditeľa (PDF)


9.02.2015 - III. zasadnutie OZ – pondelok 16.02.2015 o 17,00 hod.

III. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 16.02.2015 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


7.02.2015 - Výsledky referenda

Výsledky referenda, ktoré sa uskutočnilo 07.02.2015

Výsledky referenda (text) (PDF)


5.02.2015 - Zasadnutia OZ - zápisnice zo zasadnutí

V sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Zasadnutia v roku 2014 boli zverejnené:

zápisnica z I. zasadnutie OZ 04.12.2014

zápisnica II. zasadnutie OZ 16.12.2014


5.02.2015 - Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutí

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené:

zápisnica z 1. zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež, ktoré sa konalo 10.12.10.2014

zápisnica 2. zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež, ktoré sa konalo 13.01.10.2015

zápisnica z I. zasadnutie komisie pre dopravu, bezpečnosť, životné prostredie a verejný poriadok, ktoré sa konalo 15.12.2014


20.01.2015 - Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám podľa zákona č. 39/2013 Z.z

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo dnes zverejnené:
Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ) pre prevádzku „IMUNA PHARM – VÝROBA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV“ Jarkova 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, okres Sabinov a vydanie Stavebného povolenia pre stavbu „VÝROBA BFP – IMMODIN“

Zverejnenie stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


19.01.2015 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 - zverejnenie

Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015 - zverejnenie V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2015


16.01.2015 - Zverejnenie zámeru – prenájom – ALIMED, s.r.o.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený zámer obce na prenájom nehnuteľného majetku v priestoroch ZS z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zverejnenie zámeru (text) (PDF)01.01.2015 - Vnútroorganizačné predpisy

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené:

- Pracovný poriadok OcÚ
- Organizačný poriadok OcÚ


Archív aktualít