SMS info
registrácia

14.1.2019 - Predseda NR SR vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č.8 zo dňa 10.01.2019, ktoré bolo v Zbierke zákonov zverejnené 10.01.2019 vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky do a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 a deň konanie druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019. V sekcii Obec/Prezidentské voľby 2019 bolo zverejnené Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky a Informácia pre voliča.14.1.2019 - Stavebné povolenie „Bytový dom č. 471/38“ – stavené úpravy - zverejnenie verejnou vyhláškou“

Obec Šarišské Michaľany zverejňuje Stavebné povolenie „Bytový dom č. 471/38“ – stavené úpravy“

Vyvesené dňa: 14.01.2019


11.1.2019 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 - zverejnenie“

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2019

4.1.2019 - Informovanie verejnosti o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní „Prístavby skladu Imuna Pharm, a.s.“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 29 ods.16 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že Okresný úrad Sabinov vydal rozhodnutie v  zisťovacom konaní „Prístavby skladu Imuna Pharm, a.s.“

Vyvesené dňa: 04.01.2019

2.1.2019 - Kalendár zberu odpadov na rok 2019

V sekcii Obec/Systém nakladania s odpadom bol zverejnený Kalendár zberu odpadov na rok 2019.
Archív aktualít