thumb-1

thumb-1

thumb-1

thumb-117.2.2017 - Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016

Obec Šarišské Michaľany, ako správca daní a poplatkov, podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.


Zoznam daňových dlžníkov je zverejnení v sekcii Samospráva obce/Daňoví dlžníci.

13.2.2017 - XIX. zasadnutie OZ – utorok 21.02.2017 o 17,00 hod.

XIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na utorok 21.02.2017 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

10.2.2017 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška)

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania (verejná vyhláška). Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce.

7.2.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente – Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016 - zverejnenie

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje „Oznámenie o strategickom dokumente - Sabinov ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2016“

30.1.2017 - Vtáčia chrípka – informačný materiál pre chovateľov hydiny

V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike zverejňujeme informačný materiál pripravený Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR  pre chovateľov hydiny.

27.1.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru nájom predajňa mäsa a mäsových výrobkov Mária Gaľová

24.1.2017 - Upratuj za svojim psom - UPOZORNENIE

Podľa daňových priznaní v obci evidujeme 271 psov. Aj keď ich počet bude zrejme vyšší a nie všetci vlastníci a držitelia psov si plnia svoju daňovú povinnosť. Ešte väčším problémom je venčenie psov na verejných priestranstvách obce, keď po psoch ostávajú neupratané výkaly. Podľa § 6 ods. 1 zákona č.282/2002 Z.z., ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Pokiaľ tak neurobí, tak sa dopustí priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. f) cit. zákona, za čo mu môže obec v priestupkovom konaní uložiť pokutu do 65 EUR.

Dôrazne upozorňujeme chovateľov psov na zákonnú povinnosť výkaly po psoch bezprostredne odstrániť.

Je zahanbujúce, ba až alarmujúce, keď osoba, ktorá psa venčí, ho nechá vyprázdniť sa pred vchodom do kaštieľa, či kaplnky a výkaly za psom neuprace. Záznam z kamerového systému je možno využiť na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch. Keďže v poslednom období došlo k opakovaným prípadom znečistenia verejného priestranstva výkalmi venčených psov, dovoľujeme si zverejniť záznamy z obecného kamerového systému, z ktorých je zrejmé, že boli spáchané priestupky a zároveň chceme požiadať verejnosť, aby bola nápomocná pri identifikovaní páchateľov, aby mohlo byť voči ním začaté priestupkové konanie.24.1.2017 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2017

24.1.2017 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámeru predaja pozemku - Alojz Kováč Pešta a manželka Sylvia

24.1.2017 - Zber odpadov

Vo štvrtok 26. januára 2017 sa uskutoční zber PLASTOV a  ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU zo zberných 110 l nádob - IBV – zástavba rodinných domov.

thumb-1

19.1.2017 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež zo dňa 17.01.2017, na ktorom komisia rozdelila dotácie pre občianske združenia na rok 2017 a schválila plán kultúrnych a spoločenských akcií pre rok 2017 s návrhom rozpočtu pre jednotlivé akcie.

10.1.2017 - Zber odpadov

Vo štvrtok 12. január 2017 sa uskutoční zber SKLA, ELEKTROODPADU, JEDLÉHO OLEJA a ZBER TUHÉHO KOMUNÁLNÉHO ODPADU zo zberných 110 l nádob - IBV – zástavba rodinných domov.

thumb-1

4.1.2017 - Kalendár zberu odpadov pre rok 2017

V sekcii Občan/Separovaný zber bol zverejnený Kalendár zberu odpadov pre rok 2017


4.1.2017 - Ponuka pracovných miest

V súvislosti so začatím projektu "Škola otvorená  všetkým" Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch ponuka voľné pracovné miesta. Dátum uzávierky žiadostí do výberového konania je 15.01.2017.
Archív aktualít