sarisske michalany

obec obcan samosprava navstevnik

obec  Aktuality
 Súčasnosť
 Symboly obce
 História
 Historické pamiatky
 Športová sieň slávy
 Čestní občania
 Fotogaléria
 Územný plán obce
 Mapa
 Partnerské obce
 Mapový informačný systém
 Voľby do NR SR 2016


thumb-1

thumb-1

thumb-1

thumb-1


Obec Šarišské Michaľany

Uvítacia lišta

Aktuality

23.5.2016 - ZMENA TERMÍNU XIV. zasadnutia OZ – utorok 31.05.2016 o 18,00 hod.

XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v utorok 31.05.2016 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. Program rokovania zostáva nezmenený. K zmene termínu dochádza z dôvodu zabezpečenia účasti poslancov.

Pozvánka (PDF)


18.5.2016 - XIV. zasadnutie OZ – streda 01.06.2016 o 17,00 hod.

XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na stredu 01.06.2016 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.


9.5.2016 - Výzva na predloženie ponuky

Na základe žiadosti Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zverejňujeme výzvu na predloženie ponuky na Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Šarišské Michaľany

Výzva na predloženie ponuky - zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Šarišské Michaľany PDF


6.5.2016 - Oznámenie o výluke

Dňa 9. mája 2016 budú ŽSR vykonávať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8,00 hod. do 13,10 hod. medzi železničnými stanicami Veľký Šariš Sabinov

Oznámenie o výluke PDF


4.5.2016 - Výzva na voľby členov rady školy

Obec Šarišské Michaľany, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch, v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Šarišských Michaľanoch.

Výzva na voľby členov rady školy


4.5.2016 - Návrh VZN č.01/2016

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.01/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany.
K pôvodne zverejnenému návrhu VZN č.01/2016, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN č.02/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany boli počas lehoty na pripomienkovanie vznesené rozsiahle pripomienky. Po ich vyhodnotení, bola značná časť pripomienok akceptovaná a z toho dôvodu bol spracovaný nový návrh VZNč.01/2016 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany, ktorý je na úradnej tabuli zverejnený na pripomienkovanie.


29.4.2016 - Zber použitého šatstva

thumb-1


29.4.2016 - Oznámenia o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“ Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 29.04.2016


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“, je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http“//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.

Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 -2020


28.4.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutia

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnené zápisnica zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie


25.4.2016 - Ivana Ďuranová - vicemajsterka SR v športovej streľbe mládeže 2016

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky pre rok 2016 v streľbe zo vzduchových zbraní mládeže, ktoré sa konali začiatkom tohto mesiaca v Košiciach, dosiahla výborný úspech členka Športovo-streleckého klubu v Šarišských Michaľanoch Ivana Ďuranová, ktorá v disciplíne VzPi 40 odsadila druhé miesto. Blahoželáme.

thumb-1
Výsledková listina


25.4.2016 - Verejná vyhláška

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bola zverejnená: Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Optický kábel SITEL s.r.o. Prešov šachta A – Sabinov“


15.4.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené:
Zverejnenie zámena pozemkov - Mgr.Ján Tutoky


13.4.2016 - Oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Jakubovany na roky 2015-2022“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Jakubovany na roky 2015-2022“. Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.Dátum zverejnenia : 13.04.2016Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.Uvedené Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.

Oznámenie o  strategickom dokumentu Program rozvoja obce Jakubovany na roky 2015 -2022


11.4.2016 - Stojíme za hasičmi - súťaž

Naši dobrovoľní hasiči už mnoho rokov stoja za nami a pomáhajú našej obci. Teraz môžeme ukázať, že my stojíme za nimi a to zapojením sa do súťaže na stránke www.stojimezahasicmi.sk, ktorú prináša hasičská edícia minerálnej vody Budiš. Čím viac obyvateľov podporí náš dobrovoľný hasičský zbor, tým vyššiu šancu majú naši hasiči vyhrať .

thumb-1
www.stojimezahasicmi.sk


11.4.2016 - Zber veľkoobjemového odpadu

thumb-1


4.4.2016 - Návrh VZN č.01/2016

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol zverejnený návrh VZN č.01/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.02/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Šarišské Michaľany


4.4.2016 - Vyhodnotenie výzvy telocvične

V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obec podala Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Na základe výsledkov hodnotenia Komisie na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov bola naša obec so svojou žiadosťou čiastočne úspešná a boli jej pridelené finančné prostriedky v sume 3 900 € na bežné výdaje na nákup vybavenia telocvične Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch.

Vyhodnotenie výzvy (PDF)


31.3.2016 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany bola ukončená

V súlade so Zmluvou o dielo dodávateľ stavby O.S.V.O. comp, a.s. Prešov ukončila realizáciu stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany. Preberacím konaním, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2016, bola stavba odovzdaná do užívania. Stavba bola realizovaná na základe poskytnutia nenávratného finančného príspevku v  rámci výzvy Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, kód výzvy: KaHR-22VS-1501 vo výške 227 209,05 EUR. V rámci rekonštrukcie bola realizovaná komplexná obnova verejného osvetlenia s inštaláciou energeticky efektívnych a moderných svietidiel na báze LED technológie a modernizácia rozvádzačov so zavedením regulácie systému verejného osvetlenia s cieľom efektívneho riadenia. Celkom bolo vymenených 166 pôvodných svietidiel a novo osadených bolo ďalších 94 svietidiel. Predpokladaná celková úspora energie je 143,37 GJ/rok, čo v porovnaní so súčasným stavom predstavuje úsporu vo výške 59,45%.


Verejné osvetlenie pred
realizáciou rekonštrukcie
      
Verejné osvetlenie počas
realizácie rekonštrukcie
      
Verejné osvetlenie
po realizácii rekonštrukcie


31.3.2016 - Výsadba stromov na sídlisku

Na základe požiadaviek obyvateľov obce bývajúcich na sídlisku a po posúdení zdravotného stavu dotknutých stromov, obec požiadala Mesto Sabinov, ako príslušný orgán štátnej správy o výrub drevín – 15 ks stromov jarabina. Na základe súhlasu orgánu štátnej správy bolo v dňoch 30. a 31. marca vyrúbaných 15 ks stromov jarabina. V rozhodnutí o súhlase na výrub stromov bola obci uložená povinnosť náhradnej výsadby v počte 30 ks vysokokmenných okrasných stromov. Nové vysadené stromy budú svojim vzhľadom a vlastnosťami typovo vhodnejšie pre sídliskovú zástavbu, ako boli vyrúbané jarabiny. Nižšie zverejňujeme rozhodnutie – súhlas na výrub stromov a špecifikáciu náhradnej výsadby stromov.

Rozhodnutie - súhlas s výrubom stromov (PDF)
Náhradná výsadba stromov (PDF)


30.3.2016 - Zber konárov a organického odpadu

thumb-1


30.3.2016 - Uznesenia z XIII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie

Uznesenia z XIII.OZ zo dňa 23.03.2016 (PDF)


22.3.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce spôsobom prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa boli zverejnené:
Zverejnenie zámena pozemkov záhradky - Mgr.Ferdinand Kozma, Mgr.Júlia Illéšová
Zverejnenie zámena pozemkov záhradky - Jozef Oľšavský, Marta Oľšavská


17.3.2016 - Živá krížová cesta

Na Kvetnú nedeľu 20.03.2016 so začiatkom o 14,00 hod. v parku pri kaštieli dobrovoľníci z obce Ražňany predvedú príbeh poslednej pozemskej cesty Ježiša Krista. Predstavením živej krížovej cesty prinesú posolstvo blížiacej sa Veľkej noci.


17.3.2016 - XIII. zasadnutie OZ – streda 23.03.2016 o 18.00 hod.

Na základe žiadosti piatich poslancov OZ zo dňa 15.03.2016, starosta obce zvolal XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva na stredu 23.03.2016 o 18,00 hod. do obradnej miestnosti OcÚ. Predmetom rokovania bude Prerokovanie a schválenie Uznesenia č. XI-17/2016, ktorého výkon starosta obce pozastavil. Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


10.3.2016 - Projektová dokumentácia pre investičné akcie

Na webovom sídle obce v sekcii Samospráva obce bol umiestnený nový odkaz Projektová dokumentácia, v ktorom budú zverejňované projektové dokumentácie pripravovaných investičných akcií. V sekcii Samospráva obce/Projektová dokumentácia boli zverejnené projektové dokumentácie:

- Vodovod ul. Družstevná
- Chodník pre peších pri ceste I/68 - ul. Prešovská
- Chodník pre peších pri ceste III/543017 - ul.Jarková
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie od kostola ku cintorínu a plochy okolo domu smútku
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul.Michalská
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul.Mlynská a ul.Kpt.Nálepku
- Štúdia statickej dopravy a využitia verejných plôch na sídlisku v Šarišských Michaľanoch - technická štúdia


7.3.2016 - Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia VSD, a.s. Košice informuje občanov obce o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia v rozsahu:

termín: 21. marec 2016 (pondelok) od 07,50 hod. do 12,00 hod.
v časti obce: ul.Komenského, ul.SNP, ul.Jarková, ul.Čerešňová, ul.Požiarnická, ul.Železničiarka

Prerušenie distribúcie elektriny 21.03.2016 7,50 – 12,00

termín: 21. marec 2016 (pondelok) od 11,30 hod. do 15,10 hod.
v časti obce: ul.Michalská, ul.Pod lesíkom, ul.Prešovská, materská škola

Prerušenie distribúcie elektriny 21.03.2016 11,30 – 15,10

termín: 22. marec 2016 (utorok) od 08,00 hod. do 12,00 hod.
v časti obce: ul.Štúrova, ul.Melichara Zeleného, ul.Hviezdoslavova, ul.Ružová, ul.Záhradná, ul.Sabinovská

Prerušenie distribúcie elektriny 22.03.2016 08,00 – 12,00


7.3.2016 - Voľby do NR SR 05.03.2016 – výsledky hlasovania


V obci Šarišské Michaľany sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 05.03.2016 zúčastnilo spolu 1 383 voličov, čo predstavuje z  celkového počtu 2 195 zapísaných voličov 63,01 % účasť. Výsledky volieb:

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 05.03.2016


7.3.2016 - Plán verejného obstarávania na rok 2016– zverejnenieV sekcii Samospráva obce/ Verejné obstarávanie/Plán verejného obstarávania bol zverejnený Plán verejného obstarávania na rok 2016.4.3.2016 - Výkup zberového papieraSpoločnosť zaoberajúca sa výkupom zberového papiera bude v našej obci vykupovať zberový papier. Výkup papiera sa uskutoční 17. marca 2016 (štvrtok) od 16.00 hod. pred Obecným úradom.thumb-1


3.3.2016 - Oznámenie o  strategickom dokumentu „Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 -2022“


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015-2022“ . Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.Dátum zverejnenia : 03.03.2016

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. 

Uvedené Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.

Oznámenie o  strategickom dokumentu „Program rozvoja obce Ostrovany na roky 2015 -2022“


2.3.2016 - Uznesenia z XII. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenie
Uznesenia z XII.OZ zo dňa 29.02.2016 (PDF)
29.2.2016 - Komisie pri OZ - zápisnica zo zasadnutiaV sekcii Samospráva obce/Komisie OZ bola zverejnená zápisnica z XI. zasadnutia Finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce zo dňa 26.02.2016.22.2.2016 - XII. zasadnutie OZ – pondelok 29.02.2016 o 17,00 hod.


XII. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na pondelok 29.02.2016 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. 
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)


19.2.2016 - Pozvánka na schôdzu členskej základne COOP Jednota Prešov


Dozorný výbor v Šarišských Michaľanoch pozýva na schôdzu členskej základne, ktorá sa uskutoční 28. februára (nedeľa) 2016 o 15,30 hod. v jedálni Základnej školy s materskou školou v Šarišských Michaľanoch.

Pozvánka na schôdzu členskej základne


18.2.2016 - Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2015


Obec Šarišské Michaľany, ako správca daní a poplatkov, podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2015, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam daňových dlžníkov je zverejnení v sekcii Samospráva obce/Daňoví dlžníci.


12.2.2016 - Rozhodnutie (Verejnou vyhláškou) - Šarišské Michaľany – výstavba TS, úprava časti NN siete – rozhodnutie o umiestnení stavby


V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bolo zverejnené Rozhodnutie (Verejnou vyhláškou) - Šarišské Michaľany – výstavba TS, úprava časti NN siete – rozhodnutie o umiestnení stavby

Šarišské Michaľany - výstavba TS, úprava časti NN siete - rozhodnutie o umiestnení stavby12.2.2016 - Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Správy o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020“ . Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 12.02.2016Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR http//enviroportal.sk/ v časti EIA/SEA.


Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020


4.2.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“


Obec Šarišské Michaľany v súlade s § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“

Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia.
Dátum zverejnenia : 04.02.2016Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016-2023“, je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR.


http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-raznany-na-roky-


Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ražňany na roky 2016 - 2023 (PDF)


3.2.2016 - Plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016

V sekcii Občan/Kalendár podujatí bol zverejnený Plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016 a Kalendárny plán akcií Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska – klub Šarišské Michaľany na rok 2016.3.2.2016 - Zápisnica zo VI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ/Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež/Zápisnice zo zasadnutí komisie – volebné obdobie 2014-2018 bola zverejnená zápisnica zo VI. zasadnutia Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže. Komisia na svojom zasadnutí rozhodla o poskytnutí dotácií podľa VZN č.07/2013 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce Šarišské Michaľany a schválila plán kultúrnych a spoločenských akcií na rok 2016.2.2.2016 - Akčný plán obce Šarišské Michaľany na roky 2016-2017Na XI. zasadnutí OZ konanom 28.01.2016 bol uznesením č. XI-6/2016 schválený Akčný plán obce Šarišské Michaľany na roky 2016-2017, ktorý je súčasťou realizačnej časti Programu rozvoja obce a je spracovaný na obdobie dvoch rokov (Formulár č. R6). Akčný plán je spracovaný podľa prioritných oblastí a obsahuje projekty s plánom realizácie na roky 2016 a 2017. Akčný plán je spracovaný pre tri oblasti a spolu obsahuje 29 aktivít: hospodárska oblasť obsahuje 8 aktivít, enviromentálna oblasť obsahuje 6 aktivít a sociálna oblasť obsahuje 15 aktivít.

Schválený akčný plán je zverejnený v sekcii Samospráva obce/Program rozvoja obce.2.2.2016 - Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený

Na XI. zasadnutí OZ konanom 28.01.2016 bol uznesením č. XI-5/2016 schválený Rozpočet obce na rok 2016:

Rozpočet obce na rok 2016
Bežné príjmy
1 896 647
Bežné výdaje
1 459 085

Kapitálové príjmy
0
Kapitálové výdaje
80 000

Príjmové finančné operácie
0
Výdajové finančné operácie
153 610
Prebytok rozpočtového hospodárenia
203 952


Schválený rozpočet so všetkými prílohami je zverejnený v sekcii Samospráva obce/Hospodárenie obce/Rozpočet obce/ Schválený rozpočet obce (podľa rokov)/ Rozpočet obce 2016


2.2.2016 - Uznesenia z XI. zasadnutia OZ Šarišské Michaľany – zverejnenieUznesenia z XI.OZ zo dňa 28.01.2016

Oznámenie o nepodpísaní uznesenia č.XI-17/2016 zo dňa 28.01.201629.1.2016 - Fotogaléria z odovzdávanie hasičského vozidla

V mesiaci december 2015 bolo po oprave do prevádzkyschopného stavu slávnostne odovzdané hasičské vozidlo CAS 32 T815 miestnemu dobrovoľnému hasičskému zboru. Udalosť je zdokumentovaná v priloženej fotogalérii.28.1.2016 - Výberové konania pre Národný projekt Terénna sociálna práca I (NP TSP I)

Obec Šarišské Michaľany vyhlásila výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície terénneho sociálneho pracovníka v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca I. Výberové konanie sa uskutoční 16. februára 2016 o 13,00 hod. na obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11. februára 2016.

Výberové konania pre Národný projekt Terénna sociálna práca I (NP TSP I)


21.1.2016 - Zápisnica z vyhodnotenia cenovej ponuky

V sekcii Samospráva obce/Verejné obstarávanie/ Zákazky podľa § 9 ods. 9 bola zverejnená Zápisnica z vyhodnotenia cenovej ponuky:

Výber dodávateľa na Realizáciu elektrickej prípojky ku konvektomatu pre školskú jedáleň
21.1.2016 - Komisie pri OZ - zápisnice zo zasadnutí

V sekcii Samospráva obce/Komisie OZ boli zverejnené zápisnice zo zasadnutí komisií pracujúcich pri obecnom zastupiteľstve:

- zápisnice zo zasadnutí Finančnej komisie správy obecného majetku a rozvoja obce

- zápisnice zo zasadnutí Komisie pre školstvo, kultúru, šport a mládež

- zápisnice zo zasadnutí Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie


20.1.2016 - XI. zasadnutie OZ – štvrtok 28.01.2016 o 17,00 hod.

XI. zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvolané na štvrtok 28.01.2016 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ. 
Materiály k jednotlivým bodom programu nájdete v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka (PDF)20.1.2016 - Zloženie okrskových komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


V sekcií Aktuality/Voľby do NR SR 2016 bolo zverejnené Zloženie okrskových komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
15.1.2016 - Oznámenie o Správe o hodnotení  strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“

Obec Šarišské Michaľany v súlade s 11 6 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obce informuje verejnosť o Správe o hodnotení  strategického dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie musí byť verejnosti dostupné najmenej po dobu 21 dní od jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 15.01.2016

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedená Správa o hodnotení  strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020“ je zverejnená na webovom sídle MŽP SR

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-presovskeho-samospravneho

Správa o hodnotení strategického dokumentu RIUS PSK


14.1.2016 - Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 - zverejnenie

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

V sekcii Samospráva obce/Úradná tabuľa bol dnes zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na I. polrok 2016


7.1.2016 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany

V rámci publicity projektu obec Šarišské Michaľany zverejňuje hlavné informácie o projekte:
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šarišské Michaľany

thumb-1


5.1.2016 - Dochádzka poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva

V priloženej tabuľke uvádzame prehľad o dochádzke poslancov na zasadnutia obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období – za mesiac december 2014 a za celý rok 2015. V roku 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia OZ a v roku 2015 sa uskutočnilo osem zasadnutí OZ. Prehľad je spracovaný s percentuálnym vyhodnotením účasti. Účasť poslancov na zasadnutiach OZ za jednotlivé roky je uvedená v sekcii Samospráva obce/Obecné zastupiteľstvo/Dochádza poslancov na zasadnutia OZ.

Dochádzka poslancov za rok 2015


Archív aktualít